Laitila esittää valtakunnallisesti arvokkaan Untamala–Kodjala-alueen rajauksen muuttamista

0
Kasitie halkoo ympäristöministeriön muistiossa Laitilan lakeudeksi nimettyä peltoaukeaa.
Kasitie halkoo ympäristöministeriön muistiossa Laitilan lakeudeksi nimettyä peltoaukeaa.

Suomessa vahvistettiin vuonna 1995 valtioneuvoston päätöksellä kaikkiaan 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Laitilasta mukaan otettiin Untamala–Kodjala-alue, jota pidetään ehyenä Lounaista viljelyseutua edustavana maisemakokonaisuutena.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on valittu niin, että ne antaisivat mahdollisimman laajan ja edustavan kokonaiskuvan suomalaisesta maaseudun kulttuurimaisemista. Vuosina 2010–2014 maisema-alueet inventoitiin uudelleen.
Ympäristöministeriön päivitysinventoinnissa Laitilan maisema-alue on yksi koko maakunnan kymmenestä ehdotetusta arvokkaasta maisema-alueesta.
Päivitysinventoinnissa Laitilan Untamala–Kodjala-alueen katsotaan edelleen kuuluvan suomalaisten kulttuurimaisemien parhaimmistoon. Sen luonnehditaan olevan perinteinen ja monimuotoinen maaseutumaisema, jonka arvoa korostavat asutus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.
Vaikeuttanut
kohtuuttomasti
Ministeriö edellyttää, että arvokkaiden maisema-alueiden rakentaminen tai muut toimenpiteet tulee sovittaa maisemaan niin, että maiseman arvot säilyvät.
– Maisema-alueen rajaus on ollut alusta alkaen ongelmallinen taajamatoimintojen suunnittelun ja laajentamisen osalta. Rajaus on hankaloittanut ja jopa estänyt tarpeellista Laitilan keskusta-alueen toimintojen laajentumista, kun on ollut pyrkimystä samalla tiivistää keskustarakennetta, kritisoi kaupunginjohtaja Jukka Alkio.
Hän muistuttaa esimerkiksi Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan laajennuksia koskevan kaavaratkaisun vaikeutuneen kohtuuttomasti maisema-aluerajauksista johtuen.
– Laitilassa tämä maisema-aluerajaus tulee liian lähelle keskustaa.
Alkio sanoo, että Laitilassa pitäisi saada maankäytön suunnitteluun erityisesti keskusta-alueella väljyyttä. Laitilan kaupunginhallitus ehdottaakin lausunnossaan, että Untamalan–Kodjalan maisema-alue saisi uuden aluerajauksen.
– Se, hyväksyykö ministeriö Laitilan kaupungin ehdotuksen uudesta raja-alueesta, on sitten kokonaan toinen juttu.
Taajamarakenteen
tiivistäminen estyy
Ympäristöministeriö on painottanut, ettei tavoitteena ole estää arvokkaiksi katsotuilla maisema-alueilla maiseman kehitystä eikä vaikeuttaa alueen käyttöä esimerkiksi maaseutuelinkeinon harjoittamiseen. Alkio kuitenkin katsoo, että Laitilan kaupungin kannalta esitetty rajaus on kohtuuton.
– Päivitetty maisema-aluerajaus on oikean suuntainen, mutta se rajoittaa edelleen liikaa koko taajamarakenteen tiivistämistä ja kehittämistä keskusta-alueen osalta. Jo aiempi aluerajaus on vaikeuttanut elinkeinojen hallittua kehittämistä.
Kaupunginhallitus vaatii rajauksen muuttamista muun muassa siksi, että Laitilan keskustarakenne alkaa laajentua ja se tulee pitää tiiviinä.
– Tavoitteena on pitää keskustan taajamarakenne tiiviinä ja eheänä hajauttamatta toimintoja, Alkio kuvaa.
Kaupunginhallitus katsoo, että alueen väljempi rajaus ei ole uhka Kodjalan–Untamalan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen säilymiselle.
– Tarvitsemme kuitenkin väljyyttä elinkeinojen kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun. Keskusta-alueen kehittäminen nykyrajauksin on vaikeaa, kaupunginjohtaja Jukka Alkio vetoaa.