Ihoden osayleiskaavaa esitetään hyväksyttäväksi valtuustolle

0
Ihoden osayleiskaavaehdotus tulee valtuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa.

Pyhärannan kunnanhallitus esittää Ihoden osayleiskaavaehdotusta valtuustolle hyväksyttäväksi. Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 3.9.–12.10.2018 väliseksi ajaksi. Kaavanlaatija käsitteli yhdessä kunnan virkamiesten kanssa Varsinais-Suomen Ely-keskukselta, Varsinais-Suomen liitosta, Maakuntamuseolta, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta sekä Laitilan ja Rauman kaupungilta saadut lausunnot sekä jätetyt muistutukset, joihin laadittiin vastineet.

Kannanottojen perusteella Ihoden osayleiskaavan aluerajausta muutettiin valtatien itäpuolella vastaamaan suunnilleen maakuntakaavan taajamatoimintojen aluetta. Kaavaehdotusta tarkennettiin museon lausunnon perusteella siten, että kaavakartalle lisättiin rekisterin mukaiset muinaisjäännös- sekä kulttuuriperintökohteet. Ely-keskuksen lausunnon mukaisesti ehdotuksen uusien ohjeellisten kevyen liikenteen väylien väri on kartalle vaihdettu punaiseksi.

Muistutuksissa esitettiin, että Kirikallion teollisuudelle varatusta alueesta yli puolet muutettiinmaa- ja metsätaloudelle varatuksi alueeksi ja lisäksi osaa esitettiin virkistys- ja liikunta-alueeksi. Tätä pyysi myös toinen Kirikallion alueen maanomistaja. Näiden muistutusten perusteella kaavaehdotusta muokattiin ja tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen molemmat maanomistajat ovat hyväksyneet vuoden 2019 aikana.