Esitys: Laitilaan noin 60-paikkainenvanhusten palveluasumisyksikkö

0
Arkistokuva

Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää, että kaupunki korvaa Kaukolankodin vanhainkodin laitospaikat ja Koivukodon tehostetun palveluasumisen yksikön asumispaikat uudella vanhusten asumisyksiköllä. Noin 60-paikkaisessa asumisyksikössä tuotettaisiin kaupungin järjestämänä vanhuksille sekä kevytmuotoisempaa palveluasumista että ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista.

Uuden yksikön suunnittelun lähtökohtana on, että Kaukolankodin nykyisiä tiloja pystyttäisiin mahdollisesti hyödyntämään. Tavoitteena olisi hyödyntää vanhainkodin nykyinen keittiö sekä remontoida nykyisen Kaukolankodin tiloihin noin 30–40 asumispaikkaa. Lisäksi rakennettaisiin uudisrakennus, jossa olisi noin 30 asukaspaikkaa. Se, missä määrin Kaukolankodin tiloja pystytään hyödyntämään, selviää suunnitteluprosessin edetessä.

Koivukodon tehostetun palveluasumisen yksikössä on noin 20 paikkaa.

Kaukolankodin vanhainkodissa puolestaan on 52 asukaspaikkaa, joista Laitilan kaupunki omistaa valtaosan, Pyhärannan kunta omistaa 11 ja Rauman kaupunki 3. Rauma ja Pyhäranta ovat ilmaisseet halukkuutensa luopua Kaukolankodin omistusosuuksistaan ja kertoneet, etteivät aio osallistua Kaukolankodin mittaviin peruskorjaus- tai muutostöiden kustannuksiin.

Kaupunki on tehnyt viime vuonna selvitystyötä erilaisista vaihtoehdoista kehittää vanhusten asumispalveluita. Painopisteeksi on otettu tavoite viedä pääosa iäkkäiden tarvitsemasta pitkäaikaisesta hoidosta ja hoivasta vanhuksen omaan kotiin.

Vanhuspalvelulain mukaankin vaihtoehto kotihoidolle on se, että tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut tarjotaan muussa kodinomaisessa asuinpaikassa, kuten palveluasumisen yksiköissä. Linjaus tarkoittaa laitoshoidosta luopumista tai ainakin sen rajua vähentämistä.

Laitilan kaupunki järjestää tehostettua palveluasumista vain Koivukodossa, Kaukolankoti on laitoshoitoa.

Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole hankkeen suunnitteluun tai rakentamisen aloittamiseen varattu määrärahaa. Valiokunta esittääkin, että vuoden 2020 talousarvioon varattaisiin 50 000 euron lisämääräraha hankkeen tilaratkaisun suunnitteluun.

Hankkeen kustannusarviota ei ole vielä esitetty, vaan käsitys kokonaiskuluista saadaan suunnitteluvaiheen aikana.

Valiokunta katsoo, että kaupunki voi rakentaa uudisrakennuksen omaan taseeseen eli käytännössä lainarahalla, tai vaihtoehtoisesti joku muu taho, esimerkiksi kaupungin tytäryhtiö, voisi kiinteistön rakentaa ja kaupunki vuokraisi sen käyttöönsä. Hankkeen suunnittelun aikana päätetään erikseen, toteutetaanko hanke omaan taseeseen vai vuokrataanko tilat.

Valiokunnan ehdotusta niin 60-paikkaisen asumisyksikön suunnittelun kilpailuttamisesta kuin suunnitteluun tarkoitetun lisämäärärahan myöntämisestäkin käsittelee seuraavaksi kaupunginhallitus. Asia menee myös valtuuston päätettäväksi.

Vanhusten palveluasuminen


Järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä. Kunta voi järjestää palveluasumisen omana toimintanaan, ostopalveluna tai palvelusetelin avulla.

Palveluasuminen tarkoittaa asumismuotoa, jossa asukkaalle tarjotaan heidän tarvitsemansa hoiva- ja hoitopalvelut ja henkilökunta on asumisyksikössä paikalla päiväaikaan.

Tehostettu palveluasuminen sisältää tarvittavat hoiva- ja hoitopalvelut ympärivuorokautisesti.

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen ovat kumpikin avohoitoa, jossa Kelan etuudet – esimerkiksi asumistuki – määräytyvät kuten kotona asuttaessa. Asukas maksaa tyypillisesti erikseen kaikista käyttämistään palveluista; kuten ruuasta, siivouksesta tai pyykkihuollosta.

Pitkäaikaishoito vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla on laitoshoitoa, ja asiakkaalta perittävä asiakasmaksu kattaa muun muassa asumisen, hoito- ja hoivapalvelut, ylläpidon sekä lääkkeet. Laitoshoito ei oikeuta asumistukeen eikä esimerkiksi sairausvakuutuksen korvauksiin.

Tavoitteena saada Kaukolankotiin 30–40 palveluasumisen paikkaa

Laitilan kaupunginhallitus päätti viime kesäkuussa, että kaupunki ryhtyy valmistelemaan Kaukolankodin toiminnan muuttamista, kehittämään vanhusten palvelutoimintaa sekä selvittämään Kaukolankodin kiinteistön tulevaisuutta.

Kaupunginvaltuusto kävi syyskuun kokouksessaan vilkkaan keskustelun niin Kaukolankodin kiinteistöstä kuin vanhainkodin toiminnan ja yleensäkin kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisestä.

Laitilassa käynnissä oleva ikäihmisten palveluiden uudelleenjärjestely liittyy kysymykseen siihen, miten ja missä vanhuspalvelut pitäisi tarjota. Laitilassa on vahva laitoshoidon perinne, joka ei vastaa nykyisen vanhuspalvelulain henkeä.

Paljon on keskusteltu Kaukolankodin kiinteistön kunnosta, samoin siitä, eikö vanhainkotia voisi vain muuttaa palveluasumisen yksiköksi.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila muistuttaa, että yksityisten asumispalveluyksiköiden tiloille on asetettu tiettyjä edellytyksiä ja viittaa siihen, että kunnankin asumisyksikön olisi hyvä tavoitella tätä linjaa.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti yksityisten asumispalveluyksiköiltä on esimerkiksi edellytetty, että jokaisella asukkaalla olisi noin 15 neliömetrin suuruinen oma huone, jonka yhteydessä on hänen henkilökohtaisessa käytössään olevat saniteettitilat. Toisinaan käytössä saattaa olla vaihtoehtoinen pohjaratkaisu, jossa kahdella vierekkäisissä huoneissa asuvilla on käytössään yhteiset saniteettitilat.

Lisäksi yksiköissä on jonkin verran kahden hengen ja noin 20 neliömetrin suuruisia huoneita, jotka on pääosin tarkoitettu pariskuntien käyttöön. Asumisyksikössä tulee olla asukashuoneiden lisäksi riittävästi asukkaiden käyttöön tarkoitettua yhteistä ruokailu- ja oleskelutilaa.

Tarkoituksena on, että uuden palveluasumisyksikön suunnittelussa pyritään hyödyntämään Kaukolankodin kiinteistöä mahdollisuuksien mukaan. Tämänhetkisten tietojen perusteella on arvioitu, että kiinteistöön voisi remontoimalla ja tilaratkaisuja muuttamalla saada mahtumaan 30-40 palveluasumisen paikkaa.