Etsivä nuorisotyö kaupungin hoidettavaksi

0
Viitekuva.

Kaupunki ottaa vastuun etsivän nuorisotyön järjestämisestä Laitilassa ja palkkaa kaksi etsivää nuorisotyöntekijää vielä tänä keväänä.

Aiemmin etsivän nuorisotyön on toteuttanut Laitilan Nuorisoverstas ry, jossa toiminta alkoi vuonna 2009 ja päättyy tässä kuussa. Nuorisoverstas jatkaa edelleen nuorten työpajatoimintaa, eikä muutos vaikuta työpajatoiminnan järjestelyihin.

Nuorisoverstas on tehnyt viime vuoden loppuun saakka etsivää nuorisotyötä Laitilan lisäksi myös Kustavin ja Taivassalon kuntiin. Uudelleenjärjestelyihin oli nyt tarve, sillä Kustavi ja Taivassalo ovat irtisanoneet yhteistyösopimuksensa etsivästä nuorisotyöstä Nuorisoverstaan kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain aluehallintovirastojen kautta tukea etsivän nuorisotyön palkkakustannuksiin. Laitila toivoi saavansa tukea kahden etsivää nuorisotyötä tekevän työntekijän palkkaamiseen. Kesken päätöksentekoprosessin Laitila sai myönteisen päätöksen eli valtionapua myönnettiin kahden työntekijän palkkakustannuksiin.

– Näemme, että toiminta Laitilassa on niin monipuolista ja laajaa, että tukea saadaan kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Tämä on tärkeää siksikin, että etsivät nuorisotyöntekijät työskentelevät tavallisesti työparina, taustoittaa Laitilan sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen .

Yhteistyösopimuksen mukaan Laitilan kaupunki tuottaa 1.5.2020–30.4.2021 välisenä aikana etsivää nuorisotyötä 0,2 henkilötyövuoden osalta myös Taivassaloon.

Kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannukset toimintakulujen kanssa ovat noin 80 000 euroa, josta valtiontuki kattaa valtaosan, 50 000 euroa. Laitilan kaupunki on tukenut myös Nuorisoverstaan järjestämää etsivää nuorisotyötä vuosittain reilulla 20 000 eurolla.

Kymmenet laitilalaisnuoret koulutuksen ja työelämän ulkopuolella

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää sekä edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Palvelu on kohdennettu kaikille alle 29-vuotiaille

Laitilan kaupungin sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen sanoo, että etsivän nuorisotyön tuottaminen osana kaupungin nuorisotoimen palveluita luo uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön, pienryhmätoimintoihin sekä yli 16-vuotiaille nuorille tarjottaviin palveluihin.

Hän esittää huolensa siitä, että Laitilassa on noin 40–60 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa nuorta.

– Tämä tilanne puoltaa ehdottomasti kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista.

Lisäksi etsivän nuorisotyön apua voi tarvita jo työelämässä tai opinnoissa oleva nuori, joka pohtii esimerkiksi alanvaihtoa tai tarvitsee tukea arjen sujuvoittamiseen

Sivistystoimenjohtaja myös näkisi mieluusti seutukunnan sisäisen nuorisotyöyhteistyön syventyvän. Alueyhteistyö kelpaisi jopa valtakunnan tason malliksi.

– Vakka-Suomen alueella on erinomaiset mahdollisuudet katkeamattoman etsivän nuorisotyön palveluketjun laajentamiseen. Vakkasuomalaiset nuoret opiskelevat usein kuntarajojen yli siirtyessään toiselle asteelle. Tiivistämällä kuntien yhteistyötä voidaan tarjota alueella esimerkiksi kesän ajan katkeamattomasti etsivän nuorisotyön palveluita.

Lisäksi Kiertokari-Laitinen muistuttaa, että kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaaminen lisää merkittävästi kaupungin nuorisotyön resurssia.

– Se mahdollistaa nuorisotoimen avoimen tilatoiminnan tukemisen sekä yleisesti nuorisopalveluiden monipuolisen tarjonnan kaikille nuorille.