Asumispalvelujohtajan valintaprosessista valitus hallinto-oikeuteen

0
Laitilan vanhuspalveluiden organisaation muutosprosessi käynnistyi noin vuosi sitten.

Laitilan Sanomat kirjoitti huhtikuussa, miten kaupungin vanhuspalvelujen asumispalvelujohtajan valintaa on puitu pitkän kaavan mukaan. Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattilan viranhaltijapäätöksellä tekemästä valintapäätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus ja nyt hänen toiminnastaan valintaprosessin aikana on tehty valitus Turun hallinto-oikeuteen.

Valitusten syynä ei ole virkaan valittu henkilö, vaan sosiaali- ja terveysjohtajan toiminta valintaprosessin aikana ja sitä ennen.

– Valitukseni johtuu siitä, että sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila oli jo ennen asumispalvelujohtajan ja kotihoidon johtajan virkojen auki julistamista kertonut selvästi julkisesti, ketkä henkilöt virkoihin tullaan valitsemaan. Se on yksiselitteisesti väärin, sanoo oikaisuvaatimuksen ja valituksen Mattilan toiminnasta tehnyt laitilalainen Tanja Raisto-Elo.

Raisto-Elo haki itsekin asumispalvelujohtajan paikkaa, mutta ei tullut valituksi.

– Jos sote-johtaja ei olisi ennen valintaa julkisesti kertonut, ketkä virkoihin tullaan valitsemaan, tässä ei olisi kellään nokan koputtamista.

Tanja Raisto-Elo katsoo sote-johtajan paitsi menetelleen väärin, myös tehneen virkavirheen.

– Kaikki ilmenneet seikat huomioiden asumispalvelujohtajan virka ei ole mielestäni ollut todellisesti haettavissa. Julkinen hakumenettely oli teatteria. Yt-neuvottelujen pöytäkirja on tästä todisteena.

Sote-johtaja oli käynyt yt-neuvottelut niiden Laitilan kaupungin vanhuspalveluissa työskentelevien henkilöiden kanssa, jotka hän aikoi siirtää asumispalvelujohtajan virkaan ja kotihoidon johtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä.

Uuden asumispalvelujohtajan valinta linkittyy kaupungin ikäihmisten palvelujen organisaatiouudistukseen, joka käynnistyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätöksellä toukokuussa 2019. Tarkoituksena oli perustaa neljä uutta johtajan virkaa ja täyttää ne sisäisin siirroin.

Viime syksynä organisaatiouudistusta valmistelivat Mattila sekä hänen virkavapaansa aikana myös kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, joka on merkitty asian valmistelijaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan pöytäkirjaan 15.10.

Uudistuksessa oli tarkoituksena perustaa asumispalvelujohtajan virka, kotihoidon johtajan virka ja erityisasiantuntijan virka sekä näiden yläpuolelle organisaatiokaaviossa sijoittuva ikäihmisten palvelujohtaja.

Alkuperäinen suunnitelma oli, että nämä kaikki johtajan virat täytettäisiin kaupungin sisäisinä siirtoina, ilman julkista hakumenettelyä – siitäkin huolimatta, että Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaan kaikki vakinaiset virat tulee pääsääntöisesti julistaa julkisesti haettavaksi.

Joulukuussa sote-johtaja Jussi Mattila lähetti muun muassa kaupunginhallituksen ja sote-valiokunnan jäsenille osoitetun tiedotteen sähköpostitse. Siitä käy yksiselitteisesti ilmi, että neljään uuteen johtajan virkaan oli tietyt työntekijät jo nimetty, vaikka virallisia valintapäätöksiä ei oltukaan tehty.

Kaikki henkilöt on Mattilan viestissä selkeästi nimeltä mainittu – ja heidät kaikki on myös sittemmin valittu näihin perustettuihin virkoihin.

Myös Mattila toteaa joulukuussa lähettämässään sähköpostiviestissä, että ”uusien virkojen täyttämisessä julkinen hakumenettely on aina pääsääntö”. Hän kuitenkin lisää lain mahdollistavan viran täytön joissakin tapauksissa ilman julkista hakumenettelyä. Yksi peruste on toiminnan uudelleenjärjestely, siis esimerkiksi Laitilassa käynnistetty organisaatiomenettely.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Lehtola (sd) kertoo siirtosuunnitelmien kaatuneen vasta, kun asiaan puututtiin.

– Asia tuntui vain etenevän, kunnes Mattilalle korostettiin hyvin painokkaasti, ettei toimessa olevaa henkilöä voi lain mukaan suoraan siirtää virkaan.

Tämän on Laitilan Sanomille vahvistanut useampikin henkilö.

Niinpä viroissa toimineet kaksi henkilöä siirrettiin uusiin virkoihin ilman julkista hakumenettelyä yllä mainitun syyn, eli organisaatiouudistuksen, suomin valtuuksin: Kaukolankodin johtajasta tuli erityisasiantuntija ja avopalvelujohtajasta puolestaan ikäihmisten palvelujohtaja. Kummankin entinen virka lakkautettiin.

Asumispalvelujohtajan virka ja kotihoidon johtajan virka oli kuitenkin laitettava julkisesti haettavaksi, sillä niihin oli ajateltu siirtää henkilöitä, jotka olivat Laitilan kaupunkiin työsopimussuhteessa, eivät virkasuhteessa. Virat julistettiin kaupunginhallituksen päätöksellä avoimeen hakuun 27.1.

Sote-johtaja teki 21.2. päätöksensä virkoihin valittavista henkilöistä viranhaltijapäätöksenä eli yksin. Valituiksi tulivat henkilöt, jotka virkoihin alunperin oli tarkoitus siirtää.

Raisto-elo (kesk) näkee hakuprosessissa olleen muitakin vakavia ongelmia. Hän on ollut Laitilan kaupunginvaltuutettu 15 vuotta ja toimii tällä hetkellä Laitilan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

– Nähdäkseni minun ja Mattilan erimielisyydet esimerkiksi Laitilan ikäihmisten palveluiden hoidosta ovat vaikuttaneet siihen, miten hän minua on kohdellut hakijana. Tästä oli konkreettisia viitteitäkin, kun hän esimerkiksi työhaastattelussa tiedusteli mahdollisista esteellisyyksistäni.

Myös valiokunnan puheenjohtajan mielestä nimitysprosessi oli turhan kompuroivaa.

– Sote-johtajaa piti muistuttaa esimerkiksi virkaan valitun henkilön kuulemisesta, kun valinnasta oli tehty oikaisuvaatimus. Kuulemisen pitäisi myös tapahtua automaattisesti ja ripeästi, mutta niin ei nähdäkseni menetelty, Lehtola sanoo.

Asumispalvelujohtajan valinnasta tehtyä oikaisuvaatimusta ei valiokunnassa voitu ensimmäisellä kerralla käsitellä, koska valittua ei oltu kuultu. Niinpä asia jätettiin pöydälle.

Lehtola oli myös nimettynä virkaa hakeneiden haastattelutyöryhmään, mutta luonnehtii työryhmän roolia näennäiseksi.

– On annettu ymmärtää, että kolmihenkinen työryhmä olisi ollut yksimielinen nimityksestä, mutta niin ei ole. Valinnat tehtiin viranhaltijapäätöksenä eli ne olivat yksin sote-johtajan.

Huhtikuun puolivälissä valiokunta pääsi lopulta päättämään, pidetäänkö sote-johtajan tekemä valintapäätös voimassa vai hyväksytäänkö oikaisuvaatimus. Päätös syntyi vasta äänestyksessä, ja siinä Lehtola tuki Raisto-Elon tekemän oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. Valiokunta antoi tukensa kuitenkin sote-johtajan menettelylle täpärästi äänin 4–3.

Valiokunnan jäsen Virve Aho jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Hänestä viranhaltija ei ole menetellyt oikein viran valintaan liittyvässä prosessissa. Aho katsoo viran täyttöprosessin edenneen väärin ja tarkoitushakuisesti.

Jussi Mattila: ”Minulla ei ole ollut mitään ennakkoasennetta”

Jussi Mattila toimii tätä nykyä Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajana. Hänen viimeinen työpäivänsä Laitilan kaupungin palveluksessa oli 31.5. Mattila kommentoi valintamenettelyä sekä hänestä tehtyä valitusta sähköpostitse ja alleviivaa asiassa toimitun kuntalain vaatimusten mukaisesti.

– Ei valintapäätöstä ole tehty ”etukäteen”, kuten Tanja Raisto-Elo esittää.

Mattilan mukaan asumispalvelujohtajan ja kotihoidon johtajan virkoihin on valittu henkilöt, joiden voidaan katsoa parhaiten ja kyvykkäimmin suorittavan virkaan kuuluvat tehtävät.

– Kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta tulla valituksi virkaan pelkästään siksi, että hänellä on esimerkiksi pitempi työkokemus kuin muilla hakijoilla. Lain mukaan on mahdollista valita virkaan henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella myös hakija, joka ei ole kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista koulutetuin tai kokenein, hän huomauttaa.

Mattila muistuttaa, että virkaa täyttävällä kunnan viranomaisella on laaja harkintavalta painottaa yhtä kelpoisuusvaatimuksiin sisältyvistä vaatimuksista ohittamalla jokin muu vaatimus haastattelun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla.

– Asumispalvelujohtajan valinnassa on painotettu henkilökohtaisia ominaisuuksia, koska niiden merkitys on viran hoidon kannalta tärkeää.

Mattila kiistää, että valintaprosessiin olisi millään muotoa vaikuttanut Tanja Raisto-Elon toimiminen politiikassa tai hänen poliittisessa toiminnassaan mahdollisesti tekemät oikaisuvaatimukset tai aloitteet.

– Jokainen erillinen viranhaltijan haku valmistellaan kulloinkin virkaa hakeneiden ansioita vertailemalla ja kokonaisarvion perusteella. Minulla tai kellään muullakaan virantäyttöä valmistelleella ei ole ollut mitään sellaista ennakkoasennetta, joka olisi tehnyt meistä esteellisiä asiassa. En ole valintaa tehdessäni myöskään syrjinyt ketään hakijoista millään tavalla.