Kiireelle kenkää

0
Laitilan kaupungin työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela kertoo kaupungin aloittaneen viime vuonna työntekijöiden kehittämisvalmennuksen.

Kaupungin työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela toivoisi, ettei kiire leimaisi kenenkään työtä. – Tietty hektisyys on läsnä nykyisessä työelämässä, joka tuntuu olevan jatkuvasti murroksessa. Mutta jatkuvaa kiireen tuntua ei saisi olla.

Laitilan kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia on kartoitettu muutaman vuoden välein laajoilla kyselyillä. Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin viime vuonna ja sitä ennen vuonna 2016. Seuraavan kerran kaupunki aikoo seuloa työhyvinvointia ensi vuonna.

Laitilan kaupungilla on noin 750 työntekijää, mikä tekee siitä Laitilan suurimman työllistäjän. Kaupungin tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela korostaa työhyvinvoinnin seuraamisen merkitystä.

– Viime vuoden selvityksestä on hyvin vedettävissä päälinjat siitä, mitkä asiat ovat työhyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna hyvin ja mitkä taas vaativat kehittämistä, hän sanoo, mutta muistuttaa kaupungin sisälläkin olevan erilaisia työkulttuureja.

– Niinpä vahvuuksissa ja kehitettävissä asioissa on isojakin yksikkökohtaisia eroja.

Myös työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät tavoitteet on määritelty yksikkökohtaisesti.

– Kehittämistavoitteet ovat syntyneet työntekijöiden ideoinnin pohjalta. Tarkoituksena on ollut, että näin esiin nousee juuri niitä asioita, joita työarjessa koetaan kehittämistä vaativiksi, Saarela sanoo.

– Moni kaupungin työntekijä on todellinen moniosaaja.

Kyselyssä nousi Tarja Saarelan mukaan paljolti esiin samoja asioita kuin muutama vuosi sitten toteutetussa edellisessä kyselyssä.

– Vastausten perusteella voi sellaisen linjauksen tehdä, että meillä asiat ovat ihan hyvin. Tietysti on myös haasteita kehitettävää, ja vaikka kehittämistyötä myös jatkuvasti tehdään, niin tietyt asiat voivat muuttua aika hitaasti, hän vertaa.

Siitä Saarela erityisesti iloitsee, että kaupungin henkilökunta on kyselyn perusteella yleisesti ottaen työhönsä tyytyväistä.

– Lisäksi työntekijät ovat esimerkiksi työssään innostuneita, tyytyväisiä työnsä tuloksiin sekä sitoutuneita työhönsä.

Hän kertoo kaupungin aloittaneen viime vuonna työntekijöiden kehittämisvalmennuksen. Uudenlainen koulutusmuoto on osoittautunut monin tavoin antoisaksi.

– Erityisesti se on nostanut sellaista oman ja työkavereiden työn arvostusta. Ollaan siis esimerkiksi oman työn tuloksiin tyytyväisiä ja tunnetaan oma arvo työntekijänä. Nämä ovat upeita asioita.

Kaupunki onkin päättänyt, että valmennus saa jatkoa syksyllä.

Ilonaiheeksi Saarela nostaa senkin, että esimiehet koetaan helposti lähestyttäviksi ja johtaminen monin osin paremmaksi kuin ennen.

– Olemme myös panostaneet esimieskoulutukseen ja se työ jatkuu edelleen.

Toisaalta esimiestyön haasteista yksi on kyselyn mukaan se, että esimiesten ei koeta puuttuvan tarpeeksi epäkohtiin.

– On ehkä arkuutta selvittää ongelmia. Mieluummin odotellaan, että ne menisivät itsestään ohi. Tähän kuitenkin toivotaan muutosta, Saarela tietää.

Kyselyn mukaan moni kokee johtamisessa olevan muitakin ongelmia: esimerkiksi esimiehen ja alaisten välinen tiedonkulku ontuu, esimies ei anna tarpeeksi palautetta, ei arvosta tai halua kuulla työntekijän mielipidettä tai näkemystä asioista.

– Varmasti tässä osaltaan näkyy sellainen työn sirpaleisuus ja kuormittavuus. Esimiesten työmäärä on kasvanut viime vuosina todella paljon ja heistä moni hoitaa esimiestyön perustyönsä ohessa.

Saarela muistuttaakin, että kyselyssä esiin nousi yleisesti ottaenkin työn liiallinen kuormittavuus. Hän kuvaa työelämän olevan jatkuvassa murroksessa.

– Se tekee työstä henkisesti vaativaa. Kyselyssä nousee esiin jonkin verran, että työmäärän koetaan olevan liian iso. Se taas johtaa siihen, ettei ihmisellä ole ikään kuin hallinnan tunnetta.

– Moni kaupungin työntekijä on todellinen moniosaaja, työ on sirpaleista, uutta opittavaa tulee jatkuvasti ja pitää hallita hyvin monenlaisia asioita. Siinä on oma haasteensa.

Osa työhyvinvointikyselyssä esiin nousseista asioista koski puitteita.

– Yksi sellainen, joka nousee selkeänä on sisäilmaongelmat. Kyse on vakavasta ja monimutkaisesta asiasta, jota ei todellakaan voi sivuuttaa olan kohautuksella, tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela alleviivaa.

Hän kertoo, että asiaan on paneuduttu myös kaupungin sisäilmatyöryhmässä.

– Kokoonnumme tarpeen mukaan tiheästikin ja koitamme viedä näitä asioita parempaan päin. Työnantaja haluaa tietysti, että kaikilla on mahdollisimman hyvät olosuhteet tehdä töitä.

 

Vapaa-ajan merkitys korostuu

Laitilan kaupungin tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela on huolissaan kaupungin työntekijöiden kasvaneista sairauspoissaoloista. Tosin osin kasvun syy on tilastointitavan muutoksessa, sillä nyt tilastoidaan myös vapaapäivien sairastaminen. Viime vuonna kaupungin työntekijöillä oli yhteensä 10 737 sairauspoissaolopäivää, kun niitä vuotta aiemmin tilastoitiin 2 000 päivää vähemmän.

Eniten sairauspoissaoloja, noin 2 800 työpäivää, oli isoimmalla työntekijäikäryhmällä eli 50–59-vuotiailla.

– Huolestuttavaa on, että 40–49-vuotiailla sairauspoissaolopäiviä on lähes yhtä paljon.

– Mielekäs vapaa-aika, mitä se sitten kellekin tarkoittaa, on todella tärkeää.

Saarela sanoo työssä jaksamisen ja kuormittumisen olevan tämän päivän nopeatempoisen ja sirpaleisen työelämän keskeisiä haasteita.

– Tietty hektisyys on läsnä nykyisessä työelämässä, kun pitää osata monenlaista ja uutta opittavaa tulee paljon. Työssä pitäisi löytää hyvä tasapaino, eikä jatkuvaa kiireen tuntua saisi olla.

Saarela sanookin, että moni on liian tunnollinen työssään.

– Saatetaan paahtaa koko työpäivä ilman taukoja, jotta saadaan mahdollisimman paljon tehtyä. Välillä rimaa voi myös laskea.

Hän korostaa vapaa-ajan merkitystä työssä jaksamisenkin kannalta.

– Mielekäs vapaa-aika, mitä se sitten kellekin tarkoittaa, on todella tärkeää. Työ on tärkeä – mutta vain yksi – elämän osa-alue. Työn jälkeen pitäisi olla voimia viettää mielekästä vapaa-aikaa ja se taas antaa virtaa työhönkin, hän kuvaa positiivista kehää.

Toinen asia, mikä Saarelan puheessa korostuu, on oman työn arvostaminen.

– On tärkeää, että itse näkee onnistumisensa ja antaa arvon omalle työlleen ja itselleen työntekijänä. Isossa organisaatiossa tarvitaan monenlaisia osaajia ja jokaisen panos on tärkeä.

 

Laitilan kaupunki

  • Laitilan suurin työnantaja, henkilökunnan määrä noin 750
  • Palkka- ja eläkemenot noin 27 miljoonaa euroa vuodessa
  • Kaupungin palveluksesta jäi viime vuonna eläkkeelle noin 30 työntekijää ja heidän keski-ikänsä oli 60,2 vuotta
  • Työntekijöistä suurin ikäryhmä ovat 50–59-vuotiaat, heitä on vajaa kolmannes
  • Ammattiluokista eniten on lähihoitajia, joita kaupungin palkkalistoilla on noin 160. Eri oppilaitosten opettajia on vielä tätäkin enemmän, kaikkiaan noin 230
  • Kaupunki käytti vuodessa 20 000 euroa Smartum-seteileihin, joilla tuetaan henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia
  • Työhyvinvointikyselyyn vastasi viime vuonna noin 65 prosenttia työntekijöistä, ja heistä noin puolet oli ollut Laitilan kaupungin palveluksessa yli kymmenen vuoden ajan