Kyselyn mukaan etäopetus sujui Laitilassa hyvin

0
Laitilassa teetetyn kyselyn mukaan etäopetus sujui pääosin hyvin. Sanallisen palautteen perusteella kokemukset vaihtelivat oppilaittain paljon. Palaute antaa viitteitä siitä, että etäopetuksen järjestämisessä oli niin opettaja-, koulu- kuin oppiainekohtaisia eroja.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa jouhevan etäopetukseen siirtymisen tarvittaessa myös ensi syksynä. Vaikka lähiopetus on ensisijainen opetusmuoto, voidaan tarvittaessa esimerkiksi etä- ja lähiopetusjaksoja järjestää vuoroviikoin. Osalle oppilaista on kuitenkin turvattu oikeus lähiopetukseen.

Laitilan kaupunki on tehnyt kyselyn siitä, miten oppilaat ja heidän huoltajansa arvioivat koronakriisiin liittyneen etäopetuksen sujuneen. Kyselyyn oli mahdollisuus osallistua niin kaikkien Laitilassa koulua käyvien esikoululaisten, 1.–9.-luokkalaisten ja Laitilan lukion opiskelijoiden kuin kaikkien koululaisten huoltajienkin.

Kysely toteutettiin sähköisesti kodin ja koulun yhteydenpitoon tarkoitetun Wilma-sovelluksen kautta.

Koronaepidemiasta johtuen esiopetus, perusopetus ja toisen asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen 18. maaliskuuta alkaen ja palasivat toisen asteen oppilaitoksia lukuun ottamatta lähiopetukseen 14. toukokuuta.

Oppilailta ja huoltajilta kysyttiin muun muassa sitä, millaiseksi he kokivat etäkoulussa annettujen tehtävien määrän. Kyselyyn vastanneista oppilaista sopivasti tehtäviä koki saaneensa 29 prosenttia. Huoltajista 62 prosenttia, eli selvästi isompi joukko, arvioi tehtäviä olleen sopivasti.

Kuitenkin peräti viidennes oppilaista arvioi tehtävien määrän olleen etäopetusjaksolla liian suuri. Tämä nousi esiin jonkin verran myös kyselyssä annetuissa sanallisissa palautteissa. Vanhemmista vain kahdeksan prosenttia katsoi lapsensa tehtävämäärän olleen liian suuri.

Opetuksen laadun koki hyvänä tai erinomaisena yli 70 prosenttia vastanneista oppilaista. Huonoksi sen arvioi vain kolme prosenttia. Vastanneista huoltajista yli 80 prosenttia arvioi opetuksen laadun olleen hyvää tai erinomaista. Huonoa sen katsoi olleen yksi prosentti huoltajista eli kolme kyselyyn vastanneista henkilöistä.

Sanallinen palaute osoittaa selvästi, että siinä missä etäopetus on ollut yhdelle hyvä kokemus, toinen ei ole siitä pitänyt.

Etäopetuksesta tiedottamisen hyväksi tai erinomaiseksi koki noin 60 prosenttia vastanneista oppilaista. Huoltajien mielestä tiedotus oli vielä parempaa: vastanneista huoltajista hyväksi tai erinomaiseksi tiedottamisen arvioi lähes 80 prosenttia.

Harva kyselyyn vastanneista oppilaista ja opiskelijoista koki jääneensä etäopetusjaksolla vaille tukea: vain kolme prosenttia vastanneista oppilaista ja huoltajista koki, että opettaja oli etäopetusjakson aikana läsnä liian vähän.

Kyselyyn vastanneista oppilaista neljä prosenttia ja huoltajista kaksi prosenttia koki, ettei koulunkäyntiohjaajien ohjausta ollut riittävästi etäopetuksen aikana saatavilla. Oppilaista neljä prosenttia ja vanhemmista yksi prosentti puolestaan koki oppilashuoltopalvelut riittämättömiksi eli ettei esimerkiksi koulukuraattorin tai -psykologin palveluita ollut riittävästi saatavilla.

Kyselyssä annettu sanallinen palaute osoittaa selvästi, että siinä missä etäopetus on ollut yhdelle hyvä kokemus, toinen ei ole siitä pitänyt. Toisaalta niin koulu- kuin opettajakohtaiset erot etäopetuksen järjestämistavoista ovat saattaneet olla isoja.

Palautteessa nousi esiin huoli myös oppilaiden ruutuajasta.

Palautteen perusteella myös osa oppiaineista näyttäisi soveltuvan etänä opetettavaksi paremmin kuin toiset. Monissa vastauksissa toivottiin esimerkiksi, että kielissä annettaisiin tiivistä verkko-opetusta. Toisaalta moni koki taide- ja taitoaineiden, esimerkiksi kotitalouden, soveltuneen huonosti etäkoulussa toteutettavaksi.

Lisäksi sanallisissa palautteissa toivottiin muun muassa tehtävien ja ohjeiden antoa aikaisemmin, samoin toivottiin opettajilta yhteistyötä ja yhtenäisiä käytäntöjä, esimerkiksi että kukin opettaja lähettäisi linkin liveopetukseen samaan paikkaan.

Sanallisen palautteen perusteella osa olisi toivonut varsinaista verkko-opetusta olevan enemmän ja tässä ilmeisesti olikin paljon oppiaine- ja opettajakohtaisia eroja. Toisaalta osa teki mielellään omatoimisesti annettuja tehtäviä ja palautteessa nousi esiin huoli myös oppilaiden ruutuajasta.

Kysely oppilaille ja huoltajille

 • Kyselyyn vastasi kaikkiaan 198 oppilasta.
 • Vastanneista oppilaista suurin osa, 31 prosenttia, oli Varppeen yläkoulun oppilaita. Lukiolaisia oli toiseksi eniten, 21 prosenttia ja miltei yhtä paljon oli Kappelimäen alakoulun oppilaita, 18 prosenttia.
 • Oppilaista ahkerimmin vastasivat kuudennen luokan oppilaat, joita kaikista vastanneista oli viidennes. Muilta vuosiluokilta vastaajia oli suhteellisen tasaisesti, mutta selvästi vähiten osallistui esiopetuksen ja 1.–3.-luokkalaisia.
 • Kyselyyn vastasi 269 huoltajaa.
 • Huoltajista lähes 45 prosenttia oli Kappelimäen koulun vanhempia ja Varppeen yläkoulun oppilaiden huoltajia oli 24 prosenttia.
 • Eniten vastasivat ensimmäisen, viidennen ja neljännen vuosiluokkien oppilaiden huoltajat. Vastaajia oli tasaisesti muidenkin vuosiluokkien oppilaiden vanhemmissa, vähiten kuitenkin osallistuivat esikoululaisten ja lukion oppilaiden huoltajat.

  Syksyllä oltava valmius etäopetukseen

  Eduskunta on hyväksynyt perusopetuslakiin väliaikaiset muutokset, joiden tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja ja turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Lait ovat voimassa määräajan 1.8. alkaen koko loppuvuoden ajan.

  Lähtökohtana on, että opetus järjestetään syksyllä lähiopetuksena, mutta opetus voidaan kuitenkin järjestää tarvittaessa vaikka vuoroviikoin etä- ja lähiopetuksena. Tällöin osa vuosiluokasta saisi opetusta etäyhteyksiä hyödyntäen ja osa lähiopetuksena. Opetus tulee kuitenkin järjestää niin, että oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta ja etäopetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä.

  Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

  Kunnilla ja muilla opetuksen järjestäjillä on oikeus päättää poikkeuksellisiin opetuksen järjestelyihin siirtymisestä sekä poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden kestosta.

  Kuntien onkin varauduttava eri tavoin siihen, että syksyllä koulua saatetaan joutua järjestämään jälleen ainakin ajoittain etäopetuksena. Tällöin on varmistettava esimerkiksi riittävät laitteet, materiaalit ja yhteydet oppilaille sekä valmistauduttava järjestämään tarvittaessa opetukseen uusia tiloja ja oppimisen tukea myös etäopetuksessa.

  Lähiopetuksena on kuitenkin järjestettävä esimerkiksi esiopetuksen, erityisen tuen sekä 1.–3.-luokkalaisten oppilaiden opetus.