Laitilan kaupungin tarkastuslautakunta huolissaan kaupungin investoinneista sekä kiinteistöjen kunnon seurannasta

0
Laitilan kaupungin tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota kaupungin kiinteistöjen huoltojen kirjallisen seurannan puutteeseen. Arkistokuva: Solina Saarikoski

Laitilan kaupungin tarkastuslautakunta nosti viime vuotta koskevassa arviointikertomuksessaan esiin huolenaiheita, joihin se on edellyttänyt saavansa vastineet viimeistään 18.9.

Tekninen valiokunta on kokouksessaan käsitellyt arviointikertomukseen kirjatut omaa hallinnonalaansa koskevat maininnat ja antanut niihin vastauksensa.

Lautakunnan mielestä kaupungin investointeja tulee harkita kriittisesti, sillä investoinnit lisäävät lainamäärää sekä kasvattavat poistoja ja johtavat näin talouden tunnuslukujen heikkenemiseen edelleen. Tekninen valiokunta katsoo vastauksessaan, että Laitilan kaupungin tulisi tulevina vuosina pidättäytyä talonrakennuksen uudisrakennushankkeista.

Valiokunnan näkemyksen mukaan painopiste tulee siirtää olemassa olevien verkostojen, kuten katujen sekä vesi- ja viemärilinjojen, kunnostukseen sekä sellaisiin hankkeisiin, jotka edesauttavat kaupungin kehittymistä. Tällaisiksi valiokunta katsoo muun muassa uudet teollisuus- ja asuntoalueet.

Valiokunta toteaa vastauksessaan myös, että sisäilmaongelmista johtuvat korjaukset tulee saattaa valmiiksi mahdollisimman nopeasti.

Lisäksi arviointikertomuksessa nostettiin esiin, että Laitilassa tulisi kehittää huoltotoimenpiteiden kirjallista seurantaa, sillä se puuttuu nyt kokonaan. Lautakunta myös esittää esimerkiksi, että tämän vuoden aikana laaditaan kaupungin kiinteistöille pitkän aikavälin korjaussuunnitelma.

Tekninen valiokunta selvittää antamassaan vastauksessa, että kaupungissa on viime vuoden lopussa otettu käyttöön sähköinen huoltokirja. Lisäksi valiokunta kertoo, että kaikkia kaupungin omistamia rakennuksia koskeva pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma on käynnistynyt ja suunnitelma valmistuu tämän vuoden aikana.