Vesihuollon toiminta–alueeseen esitetään pieniä muutoksia

0

Valiokunta esittää, että toiminta-alueen ulkopuolelle rajataan Kaukolan luonnonsuojelualue ja Matikan kuntorata-alue, sillä niille ei ole tulossa asutusta.

Laitilan kaupungin vesihuollon toiminta-aluetta ollaan päivittämässä. Edellinen toiminta-aluekartta on vuodelta 2011.

Laitilalla on pohjavesialueilla useita vedenottamoita. Lisäksi kaupunki ostaa Euran kunnan vesihuoltolaitokselta talousvettä, joka johdetaan Hinnerjoki-Laitila yhdysvesijohtoa pitkin. Uudenkaupungin Veden toimittaman veden osto päättyi loppuvuonna 2018

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue sisältää vesijohto- ja viemäriverkostot. Kunta sekä hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen että tarvittaessa myös muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta.

Tekninen valiokunta ehdottaa, että Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta poistetaan muutamia alueita. Toiminta-alueen ulkopuolelle esityksen mukaan jäisivät sekä Kaukolan luonnonsuojelualueet että Matikan kuntorata-alue, sillä kummallekaan alueelle ei ole tulossa asutusta. Siirtolinjoille valiokunta ei esitä muutoksia, sillä liittymien toteuttaminen olisi ongelmallista.

Tekninen valiokunta luonnehtii ehdotettuja muutoksia varsin pieniksi ja muistuttaa, että toiminta-alueesta esitetään poistettavaksi vain alueita, joille ei ole suunnitteilla asutusta.

Ehdotuksessa toiminta-alueen laajennukseen ei ole otettu mukaan asemakaavan ulkopuolisia alueita, vaikka ne sijaitsisivatkin pohjavesialueilla. Valiokunta muistuttaa, että nämä alueet on tarkoitus ottaa mukaan suunnitelmaan asemakaavoituksen edistyessä.

Untamalaan on kaivettu kevään ja kesän aikana uusia viemäriputkia. Urakka tuli valmiiksi heinäkuun lopussa ja seuraavaksi alkaa kiinteistöliittymien tekeminen.

Lain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Lisäksi vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävien vesihuollon maksujen tulee olla kohtuullisia ja tasapuolisia. Valiokunta toteaakin, ettei verkostoa ole taloudellisesti mahdollista laajentaa sellaisille alueille, joilla ei ole riittävää liittyjämäärää.

Kunta vahvistaa toiminta-alueen

  • Vesihuoltolain mukaan alueelle, jossa toteutuu vesihuollon järjestämisvelvollisuus eikä vesihuoltoa voida muilla tavoin toteuttaa, tulee vahvistaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alue.
  • Toiminta-alueen vahvistaa kunta, joka tarvittaessa myös muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta.
  • Toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.
  • Kunnan on huomioitava vesihuollon toiminta-alueen eri osien tarpeet, kun se määrittelee ensiksikin ne alueet, jotka on saatettava vesijohtoverkoston piiriin sekä toisekseen ne alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkoston piiriin.