Pyhärannalle pyyhkeitä eduskunnan oikeusasiamieheltä – Kuntalaisen yksityisyyden suojaa rikottiin eikä salassa pidettävää tietoa poistettu pyynnöistä huolimatta

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan kunta sai moitteet eduskunnan oikeusasiamieheltä salassapidettävän tiedon julkaisemisesta ja kuntalaisen yksityisyydensuojan rikkomisesta. Kunta julkaisi nettisivuillaan kunnanhallituksen pöytäkirjan, jossa olleesta kantelusta kävi ilmi kantelijoiden nimi ja se, että näillä on sosiaalitoimen asiakkuus. Pöytäkirjassa mainitut henkilöt lähestyivät kuntaa useita kertoja ja pyysivät poistamaan kyseisen tiedon nettisivuilta, mutta vasta seitsemän kuukautta myöhemmin asiakirja poistettiin kaikkien nähtäviltä.

Asianosaiset kantelivat asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle, jonka mukaan Pyhärannan kunta ei ole menetellyt lainmukaisesti, koska salassa pidettävää tietoa on julkaistu kunnan julkisilla verkkosivuilla.

– Menettelyn moitittavuutta lisää se, että kantelijan pyynnöistä huolimatta salassa pidettävää tietoa sisältänyt päätös poistettiin verkkosivuilta vasta seitsemän kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta, apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin toteaa päätöksessään.

Apulaisoikeus-asiamies Sakslin kiinnitti huomiota myös siihen, ettei Pyhärannan kunnanhallitus ollut perustellut riittävästi päätöstään hylätä asianosaisten tekemää kantelua.

– Havaitsin, että kunnanhallituksen antama kanteluratkaisu oli niukasti perusteltu eikä kaikkeen kantelijoiden esittämään arvosteluun ollut vastattu asianmukaisesti.

Hallintolain mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Sakslin ei katsonut aiheelliseksi tutkia uudelleen kaikkia Pyhärannan kuntaan kanteluissa esitettyjä asioita tai vaatimuksia.

– Näkemykseni mukaan Pyhärannan kunnanhallitus ei ole kaikilta osin onnistunut kantelijoiden hallintokanteluiden käsittelyssä.

Kantelijat arvostelivat kuntaa myös siitä, ettei heidän sähköposteihinsa vastattu. Kantelijat kritisoivat vastaamattomuudesta sekä vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiötä että silloista arjentuenpäällikköä Sirpa Ruotsalaista.

Kunnan oikeusasiamiehelle lähettämässä lausunnossa ei kiistetty arvostelua viesteihin vastaamattomuudessa. Pyhäranta selitti kunnanjohtajan vastaamattomuutta sillä, etteivät sosiaalitoimen asiat kuulu hänen vastuualueisiinsa. Kunnanjohtaja on keskustellut sähköpostien sisällöstä ja asian ratkaisemisesta arjentuenpäällikön kanssa.

Arjentuen-päälliköllä on ollut käsiteltävänään useita oikaisuvaatimuksia, jotka ovat työllistäneet häntä hyvin paljon. Järjestelmällinen sähköpostiviestittely olisi kunnan oikeusasiamiehelle toimittaman selvityksen mukaan vienyt oman aikansa.

– Kantelukirjoituksen ja saadun selvityksen perusteella katson, että asiassa ei ole toimittu hallintolain mukaisesti viesteihin vastaamisessa. Töiden ruuhkautuminen ei ole hyväksyttävä peruste olla vastaamatta viesteihin tai vastausten viivästymiselle. Korostan, että viranomaisten on vastattava yhteydenottoihin, Sakslin huomauttaa.

Oikeusasiamiehen lausunnossa todetaan, että hyvä hallinto edellyttää sitä, että viranomaiselle osoitettuihin asiallisiin kirjeisiin ja tiedusteluihin vastataan asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivyttelyä.

Oikeusasiamies ohjeistaa kuntaa pöytäkirjan julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Kunnan on julkaistava yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeelliset tiedot yleisessä tietoverkossa.

– Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.

Tietoverkossa julkaistavasta pöytäkirjasta on kuitenkin kuntalain mukaan päätöksentekoon liittyvät olennaiset tiedot sekä ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia esimerkiksi oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi.

– Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa on kuitenkin julkaistava maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Tässä yhteydessä tulee ilmetä, mihin säännökseen salassapito perustuu.

Pyhärannan kunnanhallitus merkitsi eduskunnan oikeusasiamieheltä saamansa päätöksen tiedokseen. Oikeusasiamies lähettää päätöksestään jäljennöksen tiedoksi myös Lounais-Suomen aluehallintovirastolle.