Täst kulmast: Saat sanoa!

0

Kati Uusitalo

Hei lapset ja nuoret, miltä maailma näyttää?

Kertokaa – me aikuiset emme välttämättä tiedä, miltä se teidän silmissänne näyttää.

Kertokaa – opetelkaa tuomaan omia ajatuksianne ja näkemyksiänne esille, jotta maailmasta tulisi myös teidän näköisenne.

Teillä on kertomiseen oikeus. Perustuslain mukaan jokaisella on sananvapaus eli se kuuluu kaikille ikään katsomatta. Perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Haluaisimme, että täältä meiltä lähtisi maailmalle (ja palaisi) fiksuja nuoria, jotka ovat tottuneet punnitsemaan asioita ja niiden eri puolia, muodostamaan mielipiteitä ja kertomaan omista kannoistaan muillekin. Mutta, toivoisimme myös, että meiltä lähtisi maailmalle nuoria, jotka ovat oppineet kuuntelemaan muita ja hyväksymään, että myös muilla on mielipiteitä ja uusia näkemyksiä asioihin. (Ei tekisi pahaa meille aikuisillekaan.)

Jokainen ihminen haluaa tulla kuulluksi. Jokainen ihminen haluaa tulla arvostetuksi. Myös lapsi ja nuori.

Kiitos kouluille, päiväkodeille ja esimerkiksi nuorisotyölle, että olemme saaneet apuanne etsiessämme haastateltavia lasten tai nuorten mielipiteitä ja näkemyksiä kaivanneisiin uutisiimme. Samoin harrastustoimintaa järjestävät tahot ovat olleet arvokkaita yhteistyökumppaneita nuorten tavoittamisessa.

Mehän emme julkaise mitä tahansa. Meillä on eettiset ohjeet, siis säännöt, jotka velvoittavat toimittajia punnitsemaan toimintatapojaan ja sitä mitä jutuissa ja kuvissa julkaistaan. Näiden Journalistin ohjeiden noudattamista valvoo median itsesääntelyelin, Julkisen sanan neuvosto JSN.

Ohjeita täydentää vielä JSN:n periaatelausuma, joka koskee lasten ja alaikäisten esiintymistä journalistisessa mediassa. Sekin korostaa lasten ja nuorten sananvapautta: lasten ja nuorten asioista kertominen on olennainen osa toimitusten työtä ja lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluiksi mediassa.

Lausuma rohkaisee yhteistyöhön. Journalistin ohjeisiin ja JSN:n sääntöihin sitoutuneen median kanssa on turvallista toimia, koska ne toimivat eettisesti ja alan eettiset ohjeet velvoittavat toimittajia.

Jos lapsi tai nuori esiintyy julkisessa tilaisuudessa, hänen kuvaamiseensa ja hänen sanomistensa ja kuvansa julkaisemiseen ei tarvita lupaa hänen huoltajaltaan. Laki ei määrää esimerkiksi sitä, että lasten ja nuorten haastattelemiseen julkisessa tilassa pitäisi hankkia lupa huoltajalta.

Esimerkiksi koulu on tällainen julkinen tila.

JSN:n lapsia koskevan periaaatelausuman mukaan tiedotusvälineiden on tarvittaessa varmistettava, että 7–14 -vuotiaiden haastatteluun ja kuvaamiseen on lupa huoltajalta. 15-vuotiaalla on yleensä oikeus päättää omasta esiintymisestään julkisuudessa.

Jos koulu on ottanut käytännön, että esimerkiksi kouluvuoden alkaessa huoltajilta pyydetään lupa lasten haastattelemiseen, toivomme, että huoltajille kerrottaisiin samassa yhteydessä myös sananvapaudesta ja lasten oikeudesta tulla kuulluksi.

Asiat eivät maailmassa korjaannu, jos niistä ei puhuta ääneen. Pitää tietenkin muistaa, että toimituksiin on hyvä antaa vinkkiä myös asioista, jotka ovat hyvin tai korjaantuneet – juttu lehdessä voi olla joskus hieno kiitos jollekin, joka on tehnyt jotain hienoa tai nähnyt paljon vaivaa jonkun eteen.

Haluamme paikallislehdessä olla osaltamme kasvattamassa lapsia aktiivisiksi ja osallistuviksi ihmisiksi. Luodaan siis yhdessä edellytyksiä lasten sananvapauden toteutumiselle.

Loimaan lehden päätoimittajana toimiva kirjoittaja on osallistunut Uutismedian Liiton tuottaman Lapset ja nuoret äänessä. Näkökulmia lasten ja nuorten haastattelutilanteisiin kouluihin ja toimituksiin –oppaan tekemiseen.