Esiin nousevat opiskelijan ohjaus ja temaattiset opinnot – Laitilan lukiossa otetaan syksyllä käyttöön uusi opetussuunnitelma

0
Laitilan lukiossa ensi syksynä aloittavat ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat opintonsa uuden opetusuunnitelman mukaisesti. Uskonnon, filosofian, psykologian ja terveystiedon opettaja Kristiina Laihonen ja rehtori Tomi Kangas ovat yhdessä muiden opettajien ja opiskeluhuollon henkilöstön kanssa olleet laatimassa uutta opetussuunnitelmaa.

Tulevana syksynä ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoiden opintoja ohjaa Laitilan lukion uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet rehtori Tomi Kankaan lisäksi kaikki opettajat ja opiskeluhuollon henkilökunta. Laitilan lukion lehtori Kristiina Laihonen on omiin aineisiinsa liittyvien suunnitelmien lisäksi osallistunut myös kokonaisuuden koostamiseen ja puhtaaksikirjoittamiseen.

Uudesta opetussuunnitelmasta nousevat esiin muun muassa opiskelijoille tarjottava ohjaus, erityisopetuksen ja erityisen tuen järjestäminen sekä temaattiset opintokokonaisuudet.

Lukiolla on Varppeen koulun kanssa yhteinen koulupsykologi, koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja. Laitilan lukion kyselyssä opiskelijat olivat tyytyväisiä opiskelijahuollon palveluihin.

Uudessa opetussuunnitelmassa erityisopetuksen järjestämisestä tulee velvoittavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että lukiolla tulee olla oma erityisopettaja. Jatkossakin aineenopettajat antavat tukea omille opiskelijoilleen, mutta lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada varsinaista erityisopetusta.

– Erityispedagogista tukea ja erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita on ollut varmaan aina. Uudessa suunnitelmassa korostuu erityisopettajan rooli, Laihonen kertoo.

Laitilassa neuvotellaan parhaillaan siitä, miten lukion erityisopettajan resurssi syksyksi järjestetään, mutta todennäköisesti lukiolla tulisi olemaan yhteinen erityisopettaja toisen koulun kanssa.

– Tällä hetkellä on vielä määrittelemättä, mikä erityisopettajan lukiota kohti oleva viikoittaisen työn tuntimäärä on, Kangas lisää.

Jo nyt opiskelijalla on mahdollisuus edetä omassa aikataulussaan ja saada tukea esimerkiksi lukihäiriön vuoksi tai muista syistä.

– Käytännössä olemme tarjonneet pedagogisia tukitoimia jo pitkään, mutta nyt ne on kirjattu myös opetussuunnitelmaan, Laihonen sanoo.

Opiskelijoiden ohjauksen merkitys korostuu entisestään uudessa opetussuunnitelmassa. Laitilassa lukio-opiskelijalle tarjotaan ohjausta, kun tämä yhdeksännen luokan lopulla valitsee ensimmäisen vuoden opintojaksoja. Lisäksi erityisesti lukion alkuvaiheessa kiinnitetään huomiota opiskelutaitojen ohjaamiseen.

Ylioppilaskirjoitusten ja niissä saatujen arvosanojen merkitys on kasvanut, kun korkeakoulut painottavat ylioppilaskokeiden tuloksia sisäänpääsykriteereissään. Tämä lisää ylioppilaskirjoituksiin liittyvän ohjauksen merkitystä.

Käytännössä korkeakoulujen linjaus ohjaa opiskelijoita kiinnittämään huomiota jo varhaisemmassa vaiheessa siihen, mitä aineita heidän kannattaa kirjoittaa päästäkseen sisälle haluamaansa jatko-opiskelupaikkaan.

– Laitilan kokoisessa lukiossa paitsi opettajat myös oppilaanohjaaja ja rehtori tuntevat opiskelijat, joten heidän kaikkien on helpompi hoitaa ohjausta, Kangas kertoo.

Laitilan lukiossa myös valmistuneille ylioppilaille on tarjolla ohjausta, jonka tarkoituksena tukea sopivan jatko-opiskelupaikan löytämistä ja sinne pääsyä.

Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan temaattisia opintoja. Ne ovat monitieteisiä kokonaisuuksia, joissa tarkastellaan jotain ilmiötä eri tieteenalojen silmin. Tällaisia kokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi ravitsemuksen perusteet tai aikakaudet monitieteisesti.

– Tarjolla on hyvin monien oppiaineiden yhdistelmiä. On hedelmällistä, kun eri aineiden opettajat tekevät yhteistyötä, Laihonen kertoo.

Temaattiset opinnot palvelevat erityisesti reaaliaineiden kirjoittajia.

– Ylioppilaskokeessa vaaditaan entistä enemmän osaamista ja asioiden ymmärrystä moninäkökulmaisesti, Laihonen kertoo.

Lukion uudessa opetussuunnitelmassa kurssit korvautuvat opintopisteillä, joita täytyy olla lukion päättötodistuksessa koossa vähintään 150. Lukuvuosi koostuu jatkossa periodeista ja opintojaksoista, jotka muodostuvat moduuleista. Tällä hetkellä lukiossa olevat opiskelijat suorittavat opintonsa loppuun nykyisellä opetussuunnitelmalla eli olemassa olevia kurssisuorituksia ei aleta muokata opintopisteiksi.

Opetussuunnitelman laatiminen on ollut pitkällinen prosessi. Se alkoi jo 1,5 vuotta sitten marraskuussa.

– Opetushallitus julkaisee perusteet, joiden pohjalta lukiot laativat paikalliset opetussuunnitelmat, Kangas kertoo.

Nyt käytössä oleva opetussuunnitelma on otettu käyttöön elokuussa vuonna 2016.

Pienehkössä lukiossa vahva yhteisöllisyyden tunne

Laitilan lukiossa opiskelee125 opiskelijaa.Laitilan lukion rehtori Tomi Kangas luokittelee sen pienehköksi lukioksi, sillä Suomessa on runsaasti myös alle 100 opiskelijan lukioita.Lukion koonansiosta opettajien on helppo oppia tuntemaan opiskelijat.

Kankaan mukaan tämä mahdollistaa sekä mahdollisiin ongelmiin tarttumisen että oppilaan vahvuuksien tukemista. Filosofian, psykologian, uskonnon ja terveystiedon opettajana toimiva Kristiina Laihonen on samaa mieltä.

– Ajattelen niin, että pienehkön lukion etu on turvallisuus ja tuttuus. Omalla paikkakunnalla kaikki tuntevat kaikki, joten on hirveän helppo toimia ja tehdä yhteistyötä, Laihonen sanoo.

Laihonen muistuttaa, ettei lukiosta tarvitse kiirehtiä pois. Lukion voi suorittaa vaikka neljässä vuodessa halutessaan.

– Lukion voi suorittaa hiukan pidemmässä ajassa. Nykyään sanotaan, että lukiolaisetkin ovat stressaantuneita. Tästä talosta voi ottaa kaiken irti ja opiskella esimerkiksi useampia kieliä.

Laitilan lukio kuuluu etä- ja verkko-opetusrenkaaseen. Myös Laitilan lukiolla on etärenkaassa tarjolla omia kurssejaan, jotka toisten lukioiden opiskelijat ovatkin kiitettävästi löytäneet.

Verkkokursseja valitsee vuosittain joitain Laitilan lukion opiskelijoita. Kangas uskoo, että koronaepidemiasta johtunut pitkä etäopiskelujakso laskee tulevaisuudessa kynnystä osallistua etä- ja verkko-opetukseen.

Pienehkössä lukiossa syntyy Laihosen ja Kankaan mukaan parhaimmillaan vahvaa yhteisöllisyyden tunnetta. Se näkyy myös siinä, että lukio on osa paikkakuntansa elämää esimerkiksi erilaisten perinteisten tapahtumien kautta. Tosin koronavirusepidemia on vaikeuttanut tapahtumien järjestämistä.

Penkkariajelut peruutettiin ja vanhojen tanssit siirrettiin helmikuulta toukokuulle. Myöskään ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perinteisesti järjestämää joulujuhlaa ei voitu viettää.

Kevään heikko koronatilanne heittää edelleen varjon vanhojen tanssien päälle. Tällä viikolla on tarkoitus selvittää, voidaanko tanssit järjestää toukokuussa.

Vaikka tansseja ei voitaisi vielä toukokuussakaan järjestää, se ei välttämättä tarkoita opiskelijoille tärkeän perinteen katkeamista.

– Nykyiset vanhat ovat lukion vanhimpia vielä syksylläkin, Kangas muistuttaa.