Kuntavaaleissa mukana olevat puolueet ja ryhmät vastasivat kuntalaisten kysymyksiin

0
Kuntavaalit alkavat näkyä konkreettisesti myös Laitilan katukuvassa.

Laitilan Sanomat pyysi lukijoita ja kuntalaisia lähettämään kuntavaaleissa mukana oleville laitilalaisille ehdokkaille kysymyksiä. Niitä tulikin ihan mukavasti ja perkasimme ryhmille osoitetut kysymykset niin, että mukana on kymmenen mahdollisimman erilaista kysymystä.

Laitilan väkiluku on 2019–2020 vähentynyt reilusti yli 100 asukkaalla. Miksi mielestänne väkiluku laskee, ja mitä konkreettisia keinoja väkiluvun kasvattamiseen voisi olla?
” Työpaikat tuovat uusia asukkaita kuntaan, siksi yrityksille tulee tarjota hyvät edellytykset kasvaa ja kehittyä. Kunta voi vaikuttaa tähän elinkeinoelämän tarpeet huomioivalla kaavoitus-, tontti-, tila-, infra- ja koulutuspolitiikalla. On hyvä huomata, että pkt-sektorin työpaikat luovat välillisesti työtä myös esim. palvelusektorille. Kaupungin markkinointia tulee tehostaa ja tuoda vahvasti esille Laitilan hyvä palvelutaso ja harrastusmahdollisuudet esim. lapsiperheille.”                                                                                      Vastaajana Suomen Sosialidemokraattinen puolue

 

Mikä mielestänne on seuraavan valtuustokauden suurin haaste Laitilassa?
”Suurin haaste on peruspalveluita vähentämättä velkamäärän pienentäminen. Siten estetään valtiovallan ohjaukseen joutuminen ja itsenäisen kunnan menetys.”     Vastaajana Pro Vakka-Suomen -yhteislista

 

Miten sote-uudistuksesta huolimatta turvataan mahdollisimman kattavat sote-palvelut laitilalaisille?
”Sote-palvelujen turvaaminen Laitilassa on kuntalaisille tärkeä asia. Vaikka lähipalveluja uudistuksessa korostetaan, tulee päätöksenteko siirtymään ja keskittymään hyvinvointialueille valittaville maakuntavaltuustoille. Ongelmaksi lähipalvelujen turvaamisessa tullee muodostumaan mm. se, että valtuustopaikat ja päätöksenteko tulevat keskittymään suuriin keskuksiin vaalijärjestelmän johdosta. Uudessa mallissa valittaisiin edustajat kuntien asukaslukujen suhteessa. On epävarmaa, saadaanko Laitilasta edes yhtä edustajaa maakuntavaltuustoon ja muihin alueen toimielimiin.

Sote-palvelut tultaisiin rahoittamaan valtion, ei enää kuntien varoista. Ennen mahdollista maakuntaveroa uhkana olisi kaventaa alueiden sote-rahoitusta valtion talouden hoitamiseksi. Vaikka palveluja ei suoranaisesti kavennettaisi, olisi uhkana palvelujen keskittyminen muualle ja osin pois Laitilasta.

Edellä olevia uhkia on torjuttava kaupungin edunvalvonnalla eri tasoilla. On päästävä mukaan alueen palvelujen suunnitteluun, omien edustajien saamiseen mukaan aluehallintoon ja pitämään edelleen tiivistä yhteyttä valtion viranomaisiin.

Lähipalvelujen tuottamiseksi tulee toimitilat ja palvelujen tuotantorakenteet olla kunnissa jatkossa kunnossa. Myös henkilöstöresurssit ja osaaminen takaavat paremmin sen, että palveluja voi saada jatkossakin lähipalveluina.”
Vastaajana Suomen Keskustapuolue

 

Jos ryhmänne saisi muuttaa minkä tahansa yhden asian Laitilassa, mikä se olisi?
”Vahvistaisimme kaupungin ja Laitilaa ympäröivien kylien (kyläyhteisöjen ja -yhdistysten) yhteistyötä entisestään, jolloin kyliin saataisiin lisää elävyyttä ja elinvoimaisuutta. Nostaisimme kylätalojen ja -koulujen käyttöastetta ja tekisimme niistä monitoimitaloja, jotka olisivat eri-ikäisten kuntalaisten käytössä myös kouluajan ulkopuolella, iltaisin ja viikonloppuisin. Myös toimiva tieverkosto pitää kylät elinvoimaisena.”
Vastaajana Suomen Kristillisdemokraatit


Laitilassa on ollut perusopetuksessa ongelmana liian pienet oppikirjamäärärahat. Oppilailla on esimerkiksi niin vanhoja kirjasarjoja, ettei niihin ole saanut edes tehtäväkirjoja. Nyt oppikirjamäärärahaa on nostettu, mutta vastaavasti koulujen kalustehankintoja nipistettiin. Meillä puhutaan opetussuunnitelman sisällön hienouksista, mutta miten on mahdollista, ettei Laitilassa ole edes tällaisiin perusasioihin varaa?                                                                                                    ”Kun oppikirjamäärärahoja ei v. 2016 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä korotettu merkittävästi, on kirjasarjojen uusiminen ollut hyvin hidasta ja vaikeaa. Määrärahan nostamista ehdotettiin, mutta siihen ei suostuttu. Oppimiseen vaikuttaa moni muukin asia, mutta oppikirjat ovat koulujen perustyökaluja, joiden tulee olla ajan tasalla. Oppikirja- ja koulutarvikemäärärahat näyttävät jämähtäneen pysyvästi liian alhaiselle tasolle. Esimerkiksi 10 000 euron vuosikorotus korjaisi tilannetta paljon suotuisammaksi.” Vastaajana Laitilan puolesta -yhteislista

 

Millä konkreettisin keinoin Laitila voisi olla vihreämpi kaupunki ja ottaa ilmastotavoitteen huomioon?
”Jokainen voisi omalla kohdallaan päättää tehdä yhden muutoksen vihreämpään suuntaan. Vaikkapa ennen autoon nousemista kannattaa miettiä, voisinko helposti tehdä tämän matkan tämän kerran pyörällä tai kävellen. Uskaltaisitko kokeilla lihattomia vaihtoehtoja ruoanlaitossa. Käy katsomassa kaupungin Hinku-sivuja, https://www.laitila.fi/palvelut/ymparisto-ja-luonto/energia-asiat/hinku-asukkaille.

Mietitään mahdollisuuksia pienimuotoisen joukkoliikenteen järjestämisestä, asiointilinjan tapaan. Asetetaan tavoite öljylämmityksestä luopumiselle ja mietitään keinoja, miten asukkaita voidaan tukea tässä, että saadaan aikaan reilu muutos.
Vastaajana Vihreä liitto

 

Suomessa on herännyt vahva huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Laitilalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista heräsi huoli muutama vuosi sitten ja Laitilassa otettiin käyttöön esimerkiksi yleinen kotiintuloaika. Millä tavoin kaupunki voi vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia?
”Yleinen kotiintuloaika on hyvä asia, sitä pitäisi kuitenkin tehokkaammin markkinoida, jotta se iskostuisi kuntalaisten tietoisuuteen. Kuunnellaan lapsia, nuoria ja perheitä erilaisilla kyselyillä.

Laitilassa tulee rakentaa riittävät vertaistuen toimintatavat; perheille tulee luoda riittävä tukiverkosto arjen haasteista selviämiseen. Autetaan ja tuetaan jokaisen arjen sujumisessa ja minimoidaan se, että haasteet kävisivät ylivoimaisiksi yksittäisille perheille.

Olemme lähivuosien aikana vuosittain lisänneet perhepalveluiden henkilöstöä. Laitilassa on kohtuullisen hyvä ja kattava palvelutarjonta koskien lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Omien palveluiden kriittinen tarkastelu toimintatapojen osalta tulisi olla se ensisijainen asia, mitä kaupungin tulisi ensin tehdä. Tämän jälkeen, mikäli tarvetta on tulee pohtia henkilöstön lisäämistä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on äskettäin jättänyt valtuustoaloitteen koskien toimenpiteitä koulukiusaamisen estämiseksi ja toisen aloitteen, joka koskee lähinnä nuorille tarkoitettujen mielenterveyspalvelujen tehostamista. Laitilan Kokoomus on ollut mukana tekemässä valtuustoaloitetta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tasolla nuorten saaman avun nopeuttamisesta.”
Vastaajana Kansallinen Kokoomus

 

Millä tavoin kuntalaisia voisi ottaa mukaan päätöksentekoon?
”Järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja. Selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin. Kuntalaisfoorumin käyttö.”
Vastaajana Liike Nyt

 

Millainen uhka tai mahdollisuus maahanmuutto on Laitilalle?
” Maahanmuuttoa tapahtunee jatkossakin. Ehkä meidän kannattaisi hakea sellaisia malleja, jossa maahanmuuttajat voisivat helpommin oppia kieltä, sopeutua suomalaiseen kulttuuriin ja ennen kaikkea päästä työelämään. Närpiössä ja muualla ruotsinkielisellä Pohjanmaalla tämä on onnistunut, eli voisi se täälläkin onnistua.”
Vastaajana Suomen ruotsalainen Kansanpuolue

 

Huolestuttaako kaupungin johtavien viranhaltijoiden runsas vaihtuvuus ja voisiko Laitila kokeilla pormestarimallia, jos uhkana on, että kaupunginjohtajat tulevat vain muutaman vuoden pätkätyöhön Laitilaan?
Kyllä, ei hyvältä näytä. Heikentää kuntalaisten luottamusta viranhaltijoihin, miten viranhaltija pystyy verkostoitumaan lyhyessä ajassa? Mielestämme Laitilan kokoisessa kaupungissa ei ole tarvetta kokeilla pormestarimallia.”
Vastaajana Perussuomalaiset