”Kaupungilla oli tiedossa, että hankinta pitäisi kilpailuttaa” – Laitila on ostanut kilpailuttamatta työterveyspalveluja sadoilla tuhansilla

0
Laitilan kaupunki tuotti itse henkilöstönsä työterveyspalvelut syksyyn 2018 saakka.

Laitilan kaupunki on ostanut vuosien ajan henkilöstönsä työterveyshuollon palvelut ilman kilpailutusta. Viime vuoden tilinpäätöksen mukaan työterveyshuollon menot ovat olleet reilut 360 000 euroa, joten työterveyspalvelujen yhteenlaskettu hankintahinta noussee miljoonaluokkaan.

Laitilan kaupungin työterveyspalvelut on tuottanut 1.9.2018 alkaen Laitilan Terveyskoti, jonka omistavat Laitilan kaupunki ja yksityinen yhdistys, Vanhaintuki ry. Laitilan kaupunki on Terveyskodin enemmistöosakas reilun 65 prosentin omistusosuudellaan, loput Terveyskodista omistaa Vanhaintuki ry.

Tätä aiemmin kaupunki tuotti itse henkilöstönsä työterveyspalvelut, ja yksikkö toimi markkinoilla eli myi työterveyspalveluita myös muille.

HANKINTALAIN mukaan pääsääntö on, että kaikki julkiset hankinnat tulee kilpailuttaa.”

MUUTOKSEN syynä oli päivittynyt kuntalaki, joka edellytti kuntia siirtämään markkinoilla toimineet terveyshuollon palvelut hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestämään toiminnan muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Tätä niin sanottua yhtiöittämisvelvoitetta sovellettiin työterveyshuoltopalvelujen osalta viimeistään vuoden 2019 alusta, Laitila toteutti sen 1.9.2018.

Syksystä 2018 lähtien Laitilan kaupunki on ostanut työterveyspalvelut henkilöstölleen ilman, että palveluja on kertaakaan kilpailutettu. Työterveyspalvelujen hankinnasta on parhaillaan käynnissä ensimmäinen kilpailutus, jonka pohjalta on määrä solmia sopimus ensi vuoden alusta alkaen.

Toistaiseksi sopimus työterveyshuollon palvelujen ostamisesta on aina solmittu kaupungin ja Terveyskodin keskinäisten neuvottelujen jälkeen ja tuotu se kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

HANKINTALAIN mukaan pääsääntö on, että kaikki julkiset hankinnat tulee kilpailuttaa.

Joissakin tapauksissa on mahdollista tehdä hankinta ilman kilpailuttamista suorahankintana ja tällöinkin syy suorahankinnan käyttämiseen on aina todettava ennalta ja syy on myös perusteltava hankintapäätöksessä tai siihen liittyvässä muussa asiakirjassa.

Laitilan Sanomat pyysi kaupungilta työterveyspalvelujen ostoon liittyviä hankintapäätöksiä, mutta sellaisia ei ole tehty.

SUORAHANKINTA on mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa.

Esimerkiksi kiire on hyvin harvoin käypä syy. Lain mukaan nimittäin kiireen tulisi olla äkillinen ja sen tulisi myös johtua hankintayksikön ulkopuolisista syistä.

– Jos kyse on esimerkiksi siitä, ettei hankintayksikkö [tässä Laitilan kaupunki] ole aloittanut hankinnan valmistelua riittävän aikaisin, ei kiireperuste täyty, muistuttaa dosentti, kauppaoikeuden yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen Lapin yliopistosta.

Halonen kommentoi Laitilan Sanomien pyynnöstä julkisia hankintoja, mutta vain yleisellä tasolla.

POIKKEUKSELLISESTI hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa, mikäli hankinta tehdään hankintalaissa tarkoitetusta sidosyksiköstä. Sidosyksikön edellytyksistä säädetään hankintalaissa erikseen.

– Siinä on useita edellytyksiä, joiden on täytyttävä samanaikaisesti, Halonen selvittää.

Esimerkiksi se, että kaupunki hankkii palveluja yhtiöltä, jonka enemmistöosakas se on, ei tarkoita, etteikö palveluja täytyisi lain mukaan kilpailuttaa. Laitilan kaupunki omistaa Terveyskodista 65 prosenttia, ja toinen omistaja on yksityinen yhdistys, Vanhaintuki ry.

– Jos sidosyksikön omistajien joukossa on muita kuin hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä, esimerkiksi yksityisiä yrityksiä tai yhdistyksiä, ei sidosyksikön edellytykset täyttyisi, vahvistaa kauppaoikeuden yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen.

Laitilan kaupunki käyttää määräysvaltaa Terveyskotiin, mutta koska muita ehtoja jää täyttymättä, ei Terveyskoti kuitenkaan ole Laitilan kaupungin sidosyksikkö. Niinpä kaupunki ei voi ostaa siltä kynnysarvot ylittäviä palveluja kilpailuttamatta.

TYÖTERVEYSHUOLLON palveluita koskevissa asioissa Laitilan kaupungin asiantuntijana on toiminut tietopalvelu- ja työhyvinvointi Tarja Saarela. Hän vahvistaa, että kilpailutusvaatimus on ollut kaupungilla tiedossa.

– Työterveyshuollon järjestäminen siirtyi kaupungilta Terveyskodille kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen aikana. Kilpailutus jäi kuitenkin tekemättä, vaikka kaupungilla oli tiedossa, että työterveyshuollon palvelut pitää kilpailuttaa, Saarela avaa taustoja.

Tietämättömyydestä tuskin olikaan kyse, onhan Luukkonen ennen kunnanjohtajauraansa toiminut Hyvinkään kaupungin hankintapäällikkönä sekä kuulunut jo vuosien ajan julkisiin hankintoihin keskittyvän Hansel Oy:n hallitukseen. Luukkonen päätti työnsä Laitilassa kesäkuussa 2020.

LAITILAN kaupunginjohtaja Lauri Kattelus kommentoi Laitilan kaupungin menettelytapaa olla kilpailuttamatta työterveyspalveluhankintaa viittaamalla siihen, että kaupunki on siirtynyt omasta tuotannosta sopimusperusteiseen tuotantoon ja ostanut palvelua omalta konserniyhtiöltä.

– Tämän tyyppinen järjestely on varsin tavallinen tapa edetä kunnallisen toiminnon yhtiöittämisen ja tämän jälkeen markkinan avaamisen suhteen, Kattelus arvioi.

Kauppaoikeuden yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen kuitenkin muistuttaa, että lain mukaan hankinta olisi tullut kilpailuttaa, mikäli palvelua ostetaan taholta, joka ei täytä sidosyksikön vaatimuksia.

Kattelus pitää keskeisenä, että Laitila on edennyt kohti kilpailutusta.

– Tässä ollaan menty koko ajan oikeaan suuntaan eli kohti kilpailuttamista, kuvaa Kattelus, joka muistuttaa kyseessä olevan erittäin monimutkainen hankinta.

 

Ensimmäinen kilpailutus on nyt käynnissä

Joulukuussa 2019 Laitilan kaupunginhallitus päätti aloittaa työterveyspalvelun kilpailutuksen ja valitsi asiantuntija-avuksi valmisteluun KPMG Oy Ab:n. Päätöksen mukaan palvelut piti kilpailuttaa vuosille 2021–2022 eli kilpailutusprosessi oli tarkoitus viedä läpi vuoden 2020 aikana.

Kilpailutus ei kuitenkaan edennyt päätetyssä aikataulussa vuoden 2020 aikana. Samana vuonna vaihtui myös Laitilan kaupunginjohtaja, kun kesäkuussa työt Laitilassa lopettanut Johanna Luukkonen sai syyskuussa seuraajakseen Lauri Katteluksen. Marraskuussa käytiin kilpailutukseen liittynyt markkinavuoropuhelun ensimmäinen kierros ja toinen kierros käytiin tammi–helmikuussa 2021.

Laitila julkaisi työterveyshuollon palveluista hankintailmoituksen julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa ja tarjousten jättöaika umpeutuu 6.8.2020. Tavoitteena on, että työterveyshuollon kilpailutuksen voittanut taho aloittaa 1.1.2022.

Laitilan kaupunki aikoo solmia kilpailutuksen voittavan tahon kanssa 24 kuukauden määräaikaisen sopimuksen. Lisäksi sopimukseen liittyy optio, jonka mukaan sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

– Hankintalaki ei kiellä toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, vaikka ne sinänsä voidaan nähdäkin hankintalain hengen vastaisena. Jos kyse olisi puitejärjestelystä, on näiden osalta sopimuksen enimmäisaika neljä vuotta, kauppaoikeuden yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen kertoo.

Halonen muistuttaa hankintalain sääntelyn kuitenkin tosiasiallisesti rajoittavan pitkiä sopimuksia muun muassa sopimusmuutoksia koskevan sääntelyn kautta.

– Pitkän sopimuksen aikana tulee väistämättä tarpeita sopimusmuutoksiin. Jos nämä ovat olennaisia, ei muutos ole mahdollinen, vaan tällöin edellytetään uutta kilpailutusta.

Myös kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa toimivan KPMG:n Legal Counsel Ida Enqvist kommentoi, että hankinnat tulee kilpailuttaa uudelleen säännöllisin määräajoin.

– Hankintayksiköiden [tässä Laitilan kaupunki] on jo lähtökohtaisesti pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Nämä periaatteet jo käytännössä itsessään edellyttävät, että hankinnat tulee kilpailuttaa uudelleen säännöllisin määräajoin.

NÄIN ASIA ON EDENNYT

  • 15.5.2017 kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteisyritysmallin mukaisen ratkaisun, jossa kaupungin Laitilan Työterveys siirtyy liikkeenluovutuksella osaksi Terveyskotia. Sopimus ei kuitenkaan koskenut työterveyshuoltopalvelujen hankintaa Laitilan kaupungille.
  • 3.9.2018 kaupunginhallitus hyväksyi Terveyskodin ja Laitilan kaupungin välisen kaupungin henkilöstön työterveyshuoltosopimuksen 1.9.2018 alkaen toistaiseksi.
  • 10.9.2018 hallitus hyväksyi korjatun sopimuksen, jonka kesto oli rajattu ajalle 1.9.2018–31.8.2019.
  • 10.6.2019 kaupunginhallitus hyväksyi työterveyshuollon sopimuksen ajalle 1.9.2019–31.8.2020.
  • 16.12.2019 kaupunginhallitus päätti, että työterveyshuolto kilpailutetaan vuosille 2021–2022.
  • 24.8.2020 hallitus hyväksyi työterveyshuoltosopimuksen ajalle 1.9.–31.12.2020.
  • 30.11.2020 kaupunginhallitus hyväksyi työterveyspalveluista sopimuksen ajalle 1.1.–31.12.2021.
  • 10.5.2021 hallitus hyväksyi työterveyspalveluiden kilpailutuksen tarjouspyynnön.
  • Kesällä 2021 kaupunki julkaisi hankintailmoituksen. Kilpailutetun sopimuskauden on määrä alkaa 1.1.2022.