Laitila – Mynämäki tuulivoimalat

0

Kolsan–Juvansuon tuulivoimahankkeesta järjestettiin tiedotustilaisuus koronatilanteesta johtuen netissä. Myös luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava esiteltiin tilaisuudessa.

Viimeisin tieto kuitenkin puuttui kaavan esittelyssä, sillä maakuntavaltuusto poisti kesäkuun kokouksessaan merkinnän ”laaja, merkittävä ja yhtenäinen metsävaltainen vyöhyke”. Kaavaesitys koski muun muassa Mynämäen, Laitilan ja Vehmaan metsäalueita tuulipuiston ympärillä.

Ensin olisi tehty kaavaan merkintä, ja jälkeenpäin olisi keksitty rajoitteet metsien käytölle. Tuulipuiston rakentamiseen kaava ei olisi vaikuttanut.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään alueen asuin- ja lomarakennusten sijainnit tarkasti. Varsinkin alle kahden kilometrin etäisyydellä olevat vakituisiksi asunnoiksi merkityt rakennukset olisi pitänyt tarkistaa virheiden välttämiseksi, esimerkiksi Laitilan Pehtsalossa asunnoksi merkitystä rakennuksesta on jäljellä vain kivijalka, ja Vehmaalla asunnossa on asuttu 1960-luvulla. Nykyisin rakennus on varastona. Muutamat asunnot ovat myös muuttuneet loma-asunnoiksi.

Tuulivoimalat on tarkoitus liittää sähköverkkoon Vehmaan Heikolassa tai Mynämäen Hentulassa. Maakaapelien sijoittaminen olisi vaivatonta Heikola–Koliseva metsätien reunaan. Näin meneteltiin, kun Lokalahden voimaloiden kaapelit sijoitettiin Y-tien reunaan välillä Vehmaa–Lokalahti. Kaapelin sijoittamisen kuitenkin estää alueella sijaitseva Natura-alue eli kaapeleita ei voi sijoittaa kyseiselle alueelle.

Näin Suomen liian tiukat Natura-säännöt rajoittavat hanketta ja tuovat lisää kustannuksia. Ympäristönsuojelu siis vaikeuttaa tuulivoimaloiden rakentamista.

Ympäristöministeriö ja muu ympäristöväki kannattavat tuulivoimaloiden rakentamista. Toisaalta tuntuu, että luonnonympäristövaikutusten selvittämisellä on tarkoitus tuulivoimaloiden rakentamisen estäminen. Selvityksiä ovat muun muassa kasvi- ja luontoselvitys, lintujen kevätmuuttoselvitys, pesimälinnustoselvitys, päiväpetolintutarkkailu, pöllöselvitys, metsojen soidinpaikkakartoitus, lepakoiden pesimäaikainen selvitys, viitasammakkoselvitys, liitto-oravaselvitys, lumijälkilaskenta ja susiselvitys.

Näihin selvityksiin voi voimaloiden rakentaminen kaatua. Kajaanin tuulivoimahankkeen kaatoivat sudet.

Korkein hallinto-oikeus totesi 2019, että jäi huomattava epävarmuus siitä, kuinka merkittäviksi tuulivoimaloiden haitat susille muodostuvat. Aiheuttavatko 12 tuulivoimalaa luonnolle niin paljon vahinkoa, että voimaloita ei voisi rakentaa? Ympärillä on kuitenkin tuhansia hehtaareita metsää luonnolle ja eläimille.

Mika Munkki

Vehmaa