Laitila pettyi Väyläviraston investointiohjelmaan – Kasitie-hanke siirtymässä jälleen

0
Laitilassa ihmetellään, miten Kasitien risteysjärjestelyhanketta ei ole nostettu merkittävyydestään huolimatta Väyläviraston investointiohjelmaan.

Kaupunki katsoo, että Kasitien Laitilan risteysjärjestelyt tulee lisätä valtakunnalliseen liikennejärjestämissuunnitelmaan.

Väylävirasto on laatinut investointiohjelman vuosille 2022–2029 osana Liikenne 12 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Investointiohjelmaa hyödynnetään muun muassa valtion talousarvioehdotuksia laadittaessa, joten se vaikuttaa keskeisesti siihen, mille väylähankkeille valtio ohjaa rahaa.

KAUPUNKI on antanut suunnitelmasta lausuntonsa, jossa se kummeksuu, ettei Kasitien perusparannushanketta Laitilan kohdalla ole nähty tarpeelliseksi sijoittaa edes Väyläviraston investointiohjelman pitkän ajan listalle.

Laitilan risteysalueiden perusparannukset mainitaan niiden hankkeiden listalla, jotka eivät ole mahtuneet mukaan investointiohjelmaan. Hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä 38 miljoonaa euroa.

”HANKKEEN jättämiselle listan ulkopuolelle ei kaupungin mukaan ole todellisia kestäviä perusteita.”

LAITILA korostaa valtatie 8 perusparannuksen valtavaa merkitystä alueellaan. Hankkeen painotetaan vaikuttavan suuresti niin elinkeinoelämän tarpeisiin kuin sujuvoittavan ylipäänsä liikennettä olennaisesti sekä Kasitiellä että kantatiellä 43. Laitila katsoo myös, että hankkeen toteuttamisen venyminen estää merkittävästi kaupungin keskustan kehittämistä.

– Voidaan hyvällä syyllä todeta, että valtatie 8 Laitilan perusparannuksen pitkittyminen ja siirtyminen määrittelemättömään tulevaisuuteen aiheuttaa merkittävää haittaa Laitilalle. Kaupungin omat taloudelliset panostukset suunnitteluun sekä työmäärä ovat olleet huomattavia. Laitilan kaupunki on työstänyt lukuisia hankkeeseen liittyviä keskusta-alueen asemakaavoja ja kaupungin keskustan kehittyminen onkin pitkälti sidoksissa vt 8 hankkeen toteutumiseen. Pitkäjännitteinen kaupunkisuunnittelu tehdään tällä tavoin valtion toimesta mahdottomaksi, kaupunginhallituksen käsittelemässä ja hyväksymässä lausunnossa todetaan.

Lausunnosta käy ilmi, että Laitilalle oli suuri yllätys, ettei Kasitietä koskevaa Laitilan hanketta ole aikataulutettu lainkaan kahdeksalle seuraavalle vuodelle. Sen merkitystä on pidetty niin keskeisenä muun muassa elinkeinoelämän tarpeiden ja liikenneturvallisuuden kannalta.

”Vuonna 1985 silloinen Turun tiepiiri sijoitti hankkeen vuosien 1986–1988 toimenpideohjelmaansa.”

KAUPUNKI muistuttaa, että tällä hetkellä Kasitie ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Parantamisen tavoitteena on korjata puutteet tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupungin kehittämisedellytyksiä.

Laitila katsookin, ettei ohjelmassa ole onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin, strategisiin linjauksiin ja toimenpiteisiin. Valtatie 8 Laitilan kohdan perusparannuksen jättämiselle listan ulkopuolelle ei kaupungin mukaan ole todellisia kestäviä perusteita.

KASITIETÄ koskeva tiesuunnitelma on valmistunut syksyllä 2020 ja hanke olisi käynnistettävissä ensi vuonna. Suunnitelmien mukaan valtatie 8 ja kantatie 43 liittymään toteutetaan kiertoeritasoliittymä. Kasitien yli aiotaan rakentaa kaksi risteyssiltaa, toiselta on yhteys Kaukolantielle ja toiselta Keskuskadulle.

Lisäksi kantatien 43 katuliittymät on tarkoitus muuttaa kiertoliittymiksi ja kantatielle toteutetaan neljä kevyen liikenteen alikulkukäytävää. Nämä hankkeet ovat osa Kasitien kehittämistä.

Hankkeella pitkät juuret

  • Laitilan risteysjärjestelyjen suunnittelu on saatu valmiiksi.
  • Valmistunut tiesuunnitelma odottaa Väyläviraston hyväksyntää.
  • Hanke olisi käynnistettävissä nopeallakin aikataululla, vuosina 2022–2023.
  • Viimeiset hanketta koskevat asemakaavamuutokset käsitellään kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2021.
  • Hankkeen käynnistyminen ei edellytä asemakaavojen lainvoimaiseksi tuloa, vaan valtuuston hyväksyntä niistä riittää.
  • Kasitien risteysjärjestelyt Laitilan kohdalla ovat puhuttaneet vuosikymmeniä: vuonna 1985 silloinen Turun tiepiiri sijoitti hankkeen vuosien 1986–1988 toimenpideohjelmaansa, mutta tuolloin se jäi ilman rahoitusta.