Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuistosta jätettiin useita näkemyksiä

0
Tuulivoimaloiden koot ja tehot ovat kasvaneet hurjasti viime vuosikymmeninä. Arkistokuva: Lennart Holmberg

Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelystä eli YVA-ohjelmasta jätettiin kahdeksan viranomaisen lausuntoa ja 21 yksityisen tai yhdistyksen kommenttia. Abo Wind suunnittelee 12 tuulivoimalan puistoa noin 13 kilometrin päähän Laitilan keskustasta ja 10 kilometrin päähän Mynämäen keskustasta Kasitien länsipuolelle. Voimaloista viisi sijaitsisi Laitilan puolella.

Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan noin 200 metriä. Roottorin halkaisija on noin 200 metriä, jolloin maksimikorkeudeksi tulee 300 metriä. Vertailukohtaa voi hakea vaikkapa Eiffel-tornista, jonka korkeus on 324 metriä. Voimaloiden teho tulisi olemaan 5–10 megawattia.

Viranomaisten lausunnoissa todetaan yleisesti, että arviointiohjelma on sisällöltään kattava. Kuitenkin lausunnoissa toivotaan esimerkiksi tarkempaa tietoa tuulivoimaloiden sijainnista, jotta vaikutuksia asutukseen, elinkeinoihin ja eläinlajien sopeutumismahdollisuuksiin voidaan arvioida paremmin.

Yksityishenkilöiden mielipiteissä todetaan, että hanke vaarantaa mahdollisen tuulivoimalapuiston luonnonympäristöjen virkistysmahdollisuudet sekä heikentää eläinten elinolosuhteita. Monet pitävät aluetta soveltumattomana tuulivoimalle.

YVA-ohjelmaa kommentoi myös yhteysviranomainen eli Varsinais-Suomen Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus. Sen mukaan arviointiohjelma on selkeä kokonaisuus, josta saa riittävän kuvan hankkeesta pienin lisäyksin. Esimerkiksi pienvesien uomastot ja luonnotilaisuus pitää kartoittaa. Myös tuulivoimaloista elinkaaren lopussa syntyvän jätteen kierrätysmahdollisuudet tulee selvittää tarkemmin.

YVA-ohjelmavaihe on ensimmäinen vaihe YVA-menettelyä. YVA-menettelyn toisessa vaiheessa hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan ja kootaan YVA-selostukseen. Kun YVA-selostus on valmis, se kuulutetaan ja siitä pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä. Tämän jälkeen YVA-yhteysviranomainen antaa johtopäätöksen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät hankkeen sivulta: www.ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA

Poimintoja lausunnoista ja mielipiteistä:

 • Metsähallitus nosti lausunnossaan esille, että tuulivoiman kasvattaminen on tärkeä osa energiateollisuuden muutosta, ja muistutti, että hankealueella sijaitsee osittain Kivijärven vanhojen metsien luonnosuojelualue, jossa lajistoon kuuluvat liita-oravat sekä viitasammakot.
 • Turun museokeskuksen mukaan hankealueella ei sijaitse arvokkaita maisema-alueita, mutta lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat reilun kuuden kilometrin päässä sijaitseva Untama–Kodjala ja reilun viiden kilometrin päässä sijaitseva Mynämäenlahti. Läheisiä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ovat Kallelan kylä, Mynämäen kirkko, Vehmaan kirkko ja pappila, Karjalan kylä ja kirkko sekä Kauppilan umpipiha. Lähin tunnettu kiinteä muinaisjäännös on Vanha Turku-Rauma tie noin 900 metrin päässä ja alle kahden kilometrin etäisyydellä Laitilan Lännistön kivikautinen asuinpaikka sekä Oksasen pronssikautinen hautaröykkiö.
 • Traficomin mukaan Kolsa-Juvansuo tuulivoimapuiston hankealueen eteläosa on Turun lentoaseman lähestymisalueella.Traficom huomauttaa, että tuulivoimarakentamisessa tulee ottaa huomioon myös tuulivoimaloiden vaikutukset radiojärjestelmiin. Voimaloiden on todettu vaikuttaneen TV-vastaanoton laatuun ja matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuuteen ja signaaliin laatuun.
 • Varsinais-Suomen liiton mukaan merkittävin mahdollinen haittavaikutus lähialueella on meluvaikutus.
 • Mynämäen Erä muistuttaa, että Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto ei saa rajoittaa metsästysperinnettä. Alue on tärkeä hirvenmetsästysalue, ja siellä esiintyy myös villisikoja.
 • Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ja Laitilan sekä Mynämäen seudun ympäristöyhdistykset kommentoivat, että tuulivoimapuisto sijaitsee suhteellisen etäällä linnustolle merkittävistä kohteista. Yhdistykset kaipaavat arviointiin merkintöjä muun muassa lintujen ja lepakoiden merkittävistä muuttoreiteistä.
 • Eräässä viiden yksityishenkilön allekirjoittamassa mielipiteessä muistutetaan, että alle kahden kilometrin säteellä vaikutusalueesta sijaitsevat Kivijärvi, Hankasjärvi, Appuljärvi, Särkijärvi, Kairajärvi ja Pehtjärvi ja noin 200 vapaa-ajan kiinteistöä.
 • Yksityishenkilöiden mielipiteissä oltiin huolestuneita muun muassa välkkeestä, tuulivoimaloiden korkeudesta, infraäänistä, kiinteistöjen arvon laskusta, luonnonrauhan rikkoutumisesta ja virkistyskäytön vaikeutumisesta.

 

FAKTA:

Tuulivoimapuiston arvioitu valmistumisaika olisi vuonna 2026

 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelman arvioidaan valmistuvan joulukuussa 2021.
 • Tammi-helmikuussa 2022 järjestetään vuorovaikutustilaisuus, jossa esitellään YVA-menettelyn tulokset.
 • Nähtävilläoloaikana YVA-selostuksesta voi jättää kirjallisen mielipiteen Varsinais-Suomen Ely-keskukselle.
 • Yhteysviranomainen antaa selostuksesta perustellun päätelmän arviolta huhtikuussa 2022. Samanaikaisesti laaditaan hankkeelle osayleiskaava.
 • Kaavaehdotus on arvoitu asetettavaksi nähtäville arviolta toukokuussa 2022.
 • Tuulivoimaosayleiskaavan perusteella hankkeen tuulivoimaloille voidaan hakea rakennuslupia. Niiden jälkeen alkaisi rakentamisvaihe, joka kestäisi noin vuoden.
 • Tuulivoimapuiston arvioitu valmistumisaika olisi vuonna 2026

Korjattu 6.10 kello 10.55: Jutussa kerrottiin alun perin virheellisesti, että Vehmaan kunta olisi muistuttanut, että tuulivoimapuisto ei saa rajoittaa metsästysperinnettä alueella. Metsästyksestä on mielipiteensä kirjoittanut Mynämäen Erä.

Vehmaan lausunnossa todetaan, että tuulivoimahankkeessa pitää tarkistaa, ettei kahden kilometrin etäisyydellä ei ole asuinrakennuksia ja että mahdolliset asuinrakennukset ovat asumiskäytössä. Vehmaan kunnan mielestä tuulivoimapuiston rakentamisesta on maksettava täysimääräiset korvaukset maanomistajille.