Huono ja harkitsematon aloite Laitilan Puhelin Osk:lta

0

Radiomaston pystyttämistä opistotalon ja leikkikentän viereiseen pienialaiseen metsäsaarekkeeseen ei pidä missään nimessä hyväksyä. Mitä ilmeisimmin hakijalle ensimmäiseksi mieleen juolahtanut kriteerit täyttävä sijoituspaikka on päätynyt ehdotukseksi ilman perusteellista ja laaja-alaisempaa harkintaa.

Maston sijoitusehdotus osoittaa syvää näkemyksettömyyttä niin kulttuurillisia, historiallisia, maisemallisia kuin myös esteettisiä arvoja kohtaan. Ehdotuksen tekijällä ei ole selvästikään suhteellisuuden ymmärtämystä lähistön asukkaita ja pientalon omistajia kohtaan.

Suunnitellun noin 40 metriä korkean maston pystytyspaikka sijaitsee aivan liian lähellä asumuksia. Etäisyys lähimpään asuintaloon on ainoastaan noin 15 metriä.

Sijoituspaikka keskellä vuosisatoja vanhoja ikihonkia tarkoittaisi myös maisemallisten arvojen täydellistä murenemista. Tällöin vanhat männyt kaadettaisiin ja maaperä myllättäisiin kaapelien vedon sekä maston ja huoltorakennuksen perustustöiden johdosta.

Itsessään jo pelkän maston ilmestyminen alueelle aiheuttaisi esteettistä haittaa. Asumisviihtyvyyden heikkeneminen ja ehkäpä joidenkin kiinteistöjen osalta myös alueen suosion lasku asuinympäristönä muuttaisi alentavasti kiinteistöjen myyntiarvoja. Vaikutukset ovat kaiken kaikkiaan liian monialaisia.

Hakijoiden toimesta yritetään nähtävästi puoliväkisin ahdata pienelle alueelle sille sopimatonta toimintaa, joka on vahvassa ristiriidassa nykyisten alueen käyttömuotojen kanssa. Leikkikentän välitön läheisyys sekä erittäin suosituksi leikkipaikaksi lasten keskuudessa muodostunut metsikkösaareke asettavat Laitilan Puhelin Osk:n suunnitelman erityisen kyseenalaiseen valoon.

Naapurin asukkaana olen huomioinut leikkikentän ja metsikön suosion leikki- ja seikkailupaikkana kasvaneen huomattavan paljon varsinkin viime vuosina. Juuri hiljattain uusitut leikkivälineet ja viihtyisä metsikkö ovat usein lapsiperheiden piknik-retkien kohteena.

Aivan metsikön vierestä kulkevat niin kevyen liikenteen väylä kuin kaksi tietä, jotka omalta osaltaan osoittavat paikan turhan ahtaaksi kaavailtuun käyttötarkoitukseen. Talvikaudella maston lähettimiin tarttuu takuuvarmasti jäätä ja lunta, joka putoaa alas aiheuttaen vaaraa niin metsikössä leikkiville lapsille, kuin viereisellä kevyen liikenteen väylällä kulkeville ihmisille.

Laitilan kaupunkikuvalle ja kaupungin imagolle opistotalon ympäristön miljööllä on nykyisellään huomattavaa myönteistä merkitystä. Opistotalo on yksi harvoista keskustan alueella jäljellä olevista ja säilyneistä vanhoista rakennuksista, jonka asemaa ei tule tieten tahtoen heikentää ja sabotoida. Radiolähettimiä täynnä oleva masto rikkoisi radikaalisti opistotalon ympäristön historiallista maisemaa muodostaen sekavan ja rikkonaisen kokonaiskuvan ympäröivästä alueesta.

Korvaavia varteenotettavia sijoituspaikkoja radiolähettimille löytyy helposti kaupungin ympäriltä keskusta-alueen tuntumasta. Teollisuustoimintaa tai liikerakennuksia käsittävät alueet ovat jo valmiiksi rakennettuja ympäristöjä eivätkä asetu maisemallisten arvojensa puolesta kriittiseen valoon.

Näille alueille on ominaista, etteivät ne sijaintinsa puolesta aiheuta välitöntä esteettistä haittaa lähialueiden asukkaille, eivät uhkaa historiallisia arvoja omaavia paikkoja tai rakennuksia, eivät rajoita sijoitusalueensa nykyistä käyttötapaa, eivätkä heikennä ympäristönsä maisema- ja kaupunkikuvaa. Yhteisenä tekijänä näillä vaihtoehdoilla tosin on tarve korkeammasta mastosta signaalien kuuluvuuden varmistamiseksi.

Toivottavasti radiomaston uusi sijoituspaikka ratkeaa kaikkien osapuolten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja asiaan saadaan kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisumalli. Kaikkien kaupunkilaisten etuna ovat viime kädessä toimivat ja nykyaikaiset tietoliikenne- ja teleyhteydet. Ilman niitä nykyihmisellä on vaikeuksia tulla toimeen.

Toiveena tietenkin on, että jokin muu maston sijoitusvaihtoehdoista käy toteen ja voittaa tämän nykyisen, huonoimman vaihtoehdon kaikkien kannalta. Vastaavanlaiset päätökset kuuluu ja pitää tehdä kaupunkilaisten ääntä kuunnellen siten, että haitat eri tahoille ja ympäristölle ovat mahdollisimman pienet. Tämä nykyinen radiomaston sijoitusehdotus ei sellainen ole.

Huolestunut asukas naapurista