Aurinkovoimalalta ei vaadita YVA-selvitystä

0
Aurinkovoimala sijoittuisi Kalannin keskustan itäpuolelle.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) hakemuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Kalannin aurinkovoimalaan. IBV-Suomi Oy:n aurinkovoimalalta ei siis vaadita YVA-selvitystä.

Ely-keskus on päätöstä tehdessään ottanut huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainnin, luonnon sietokyvyn sekä vaikutusten luonteen ja arvioinut YVA-lain soveltamisen tarvetta YVA-lain nojalla.

ELY-keskus pyysi ratkaisuaan varten lausunnot Uudenkaupungin kaupungilta, Varsinais-Suomen liitolta sekä Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta.

Varsinais-Suomen liitto katsoi, että aurinkovoimapuiston nykyisissä selvityksissä on tarkasteltu kattavasti hankkeen vaikutuksia luontoon, kulttuuriympäristöön, asutukseen ja virkistykseen sekä muihin ympäristöön vaikuttaviin asioihin, eikä näe YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn tuovan sellaista uutta lisätietoa. Uudenkaupungin kaupunki totesi hankkeen ympäristövaikutusten vastaavan tavanomaista yleiskaavan mukaista rakentamista, eivätkä hankkeen ympäristövaikutukset vertaudu merkittävyydeltään YVA-lain hankeluettelon hankkeiden ympäristövaikutuksiin.

Alueellinen vastuumuseo on osallistunut Kalannin aurinkovoimahankkeeseen, mutta ei vastannut YVA-lausuntopyyntöön.

Aurinkovoimalahankkeen taustalla oleva IBV Suomi Oy on lähettänyt 3.12.2021 muutoksen Ely-keskukselle aurinkoenergian tuotantoalueen yleissuunnitelman rajauksesta. Tuotantoalueen rajauksesta on poistettu osa-alue 4 (43,8 ha) sekä osa osa-alue 3:sta.

Luonnonsuojeluliitto vaati aurinkovoimalasta YVA-selvitystä, koska kyseessä on maamme suurin aurinkovoimahanke. Liitto toivoo aurinkovoimaloiden Yva-rajaan selvyyttä, koska pitää todennäköisenä, että lisää ja isompia hankkeita on tulossa.