Seurakunnan ensi vuoden talousarvio positiivinen

0
Laitilan seurakunnalla on edessä lähivuosina isto korjausinvestoinnit, kun sekä Laessaaren kappelia että Pyhän Mikaelin kirkkoa on tarkoitus saneerata.

Laitilan seurakunnan talousarvio kipuaa ensi vuonna plussalle reilun 30 000 euron verran, mutta sitä seuraavina vuosina taloustilanteen odotetaan tiukkenevan tuntuvasti. Vuosina 2023 ja 2024 alijäämää ennustetaan nimittäin syntyvän noin 75 000 euroa kumpanakin vuonna.

Seurakunnalla ei ole suunnitteilla vuodelle 2022 isompia investointeja. Laessaaren kappelin korjaussuunnitteluun on tehty ensi vuodelle

 

60 000 euron määrärahavaraus, itse remontti on ajoitettu alkamaan vuonna 2023. Seurakunnalla on edessään pian myös Pyhän Mikaelin kirkon korjaus, jonka suunnitteluun on niin ikään varattu 60 000 euroa vuodelle 2023.

Kummankaan kiinteistön korjauksista ei ole vielä valmistunut kustannusarviota. Kirkkoherra Petri Laitinen sanoo kappelin ja kirkon korjausten olevan taloudellisesti haasteellisia.

S EURAKUNTA on päättänyt jo aiemmin, että se luopuu mahdollisuuksien mukaan omistamistaan kiinteistöistä. Niinpä myyntilistalle on jo nostettu sekä Tuulensuuntupa että vanha pappila, jotka yritetään saada myytyä ensi vuoden aikana.

Vanha pappila jäi tarpeettomaksi, kun seurakunta muutti nykyisiin vuokratiloihin Kauppakadulle. Pappila ja jo puretun seurakuntatalon tyhjillään oleva tontti ovat samaa kiinteistöä ja seurakunta on varannut rahaa ensi vuodelle kaavoitukseen ja pappilan sekä tontin erottamiseksi omiksi kiinteistöikseen.

– Vasta sen jälkeen vanha pappilakin voidaan realisoida, muistutti kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjo Uusi-Kinnala kertoi valtuustossa.

L AITILAN seurakunta arvioi kirkollisverotulojensa pysyvän lähivuosina kutakuinkin nykyisellä tasolla, vajaassa 1,6 miljoonassa eurossa. Laitilan osuus yhteisöveron tuotosta on noin 170 000 euroa, joten yhteensä verotulot kipuavat reiluun 1,7 miljoonaan euroon.

Seurakunnan talouspäällikkö Merja Jusi kertoi koko kirkon tasolla Suomen seurakuntien jäsenmäärän vähenevän kirkkohallituksen ennusteen mukaan lähivuosina noin 1,3 prosentilla vuodessa. Verotulojen ei kuitenkaan ennusteta laskevan samassa suhteessa, vaan vuosi vuodelta harveneva jäsenistö maksaa enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja eli käytännössä siis seurakunnat nostavat veroprosenttejaan.

S EURAKUNNAN toimintakate on talousarviossa 145 000 euroa alijäämäinen.

Toimintatuottojen arvioidaan olevan ensi vuonna noin 450 000 euroa. Yksi suurimpia yksittäisiä toimintatuoton kerryttäjiä on myyntituotot, joita on arvioitu kertyvän lähivuosina noin 80 000 euroa vuosittain.

Korona on lyönyt ison loven esimerkiksi kolehdeilla, keräyksillä ja lahjoitusvaroilla kertyneeseen pottiin, jolla 2020 saatiin kasaan lähes 70 000 euroa ja nyt summaksi arvioidaan vajaa 20 000 euroa. Tukien ja avustusten määrä on kuitenkin noussut selvästi: vuonna 2020 niitä karttui noin 14 000 euroa, nyt kokonaissummaksi arvioidaan vuosittain lähes 50 000 euroa.

Seurakunnan toimintakulut ovat ensi vuoden talousarviossa noin 1,9 miljoonaa, joista valtaosa, noin 1,1 miljoonaa euroa, kuluu palkkoihin. Henkilöstökuluihin ei ole lähivuosina muutosta tulossa.

Palvelujen ostoihin seurakunta arvioi käyttävänsä kolmena tulevana vuonna noin 350 000 euroa vuodessa. Seurakunta käyttää antamiinsa avustuksiin noin 40 000 euroa vuodessa.

Seurakunnan maksamat vuokrakulut ovat noin 130 000 euroa vuodessa eli vajaa 11 000 euroa kuukaudessa.

S EURAKUNNAN talousarviossa omana osanaan on seurakunnan haudanhoitorahasto, joka ottaa hoitaakseen yksityisiä hautoja maksuja vastaan. Hautojen hoitoon ei saa käyttää verovaroja, vaan kulut tulee kattaa hoitomaksuilla.

Haudanhoitorahaston toimintatuottojen arvioidaan olevan ensi vuonna 56 500 euroa ja toimintamenojen puolestaan 57 300 euroa.

Talousarvio 2022

Kirkollisveroprosentti: 1,6

Kirkollisverotulo: 1,6 miljoonaa euroa

Valtionrahoituksen määrä: 170 000 euroa

Vuosikate 110 000 euroa, poistot noin 80 000 euroa.

Tilikauden ylijäämä:

 

31 000 euroa

Seurakunnan pappisvirat vähenivät

Laitilan seurakunnassa on ollut neljä pappisvirkaa, mutta lähivuosina tavoitteena on pärjätä 2,5 viralla. Tällöin kirkkoherran lisäksi seurakunnassa olisi kasvatustyöhön painottuneen seurakuntapastorin kokoaikainen virka sekä osa-aikainen kappalaisen virka.

– Nyt olemme harjoitelleet resurssien pienentämistä ja toimineet kahdella papilla. Se ei ole kuitenkaan riittävästi, kirkkoherra Petri Laitinen linjaa.

Kirkkoherra perustelee pappien vähentämistä sillä, että seurakunnassa on varauduttava tulevaisuuteen ja mietittävä kauaskantoisia henkilöstöratkaisuja. Henkilöstökuluja on sopeutettava muuttuvaan tilanteeseen, sillä seurakuntien jäsenmäärän ennustetaan vähenevän ja talouden kiristyvän. Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenet maksavat kirkollisveroa, jonka suuruudesta päättävät seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirkkovaltuustot.

Osana pappien vähentämissuunnitelmaa Laitilan kirkkovaltuusto päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan viime viikon torstaina lakkauttaa seurakunnan ensimmäisen kappalaisen viran. Virka on ollut täyttämättä jo lähes kahden vuoden ajan, eli siitä lähtien, kun seurakunnan pitkäaikainen pappi Juha Kylänpää jäi virasta eläkkeelle 1.2.2020.

Laitilan seurakuntapastori irtisanoutui siirryttyään toisaalle töihin ja nyt käynnissä olevassa rekrytointiprosessissa pyritään siihen, että uusi seurakuntapastori aloittaa virassa helmikuussa.

Kirkkoherran ja nyt täytettävänä olevan seurakuntapastorin viran lisäksi seurakunnassa on kolmas pappisvirka, kappalaisen virka. Kirkkoherra Petri Laitinen kertoo, että kappalaisen virka on tarkoitus täyttää osa-aikaisena. Tällä hetkellä sitä hoitaa virkaa tekevä viranhaltija.

Virkapappien lisäksi Laitilan seurakunnassa on käytetty tarpeen mukaan pappien ostopalvelua eli palkattu tarpeen mukaan jo eläkkeelle jääneitä pappeja. Tänä vuonna seurakunta on käyttänyt pappien ostopalveluihin vajaat 2 000 euroa.

Seurakunta panostaa viestintään

Laitilan seurakunnassa on käynnistetty kaksi isoa kärkihanketta, jotka koskettavat laajasti seurakunnan toimintaa.

Kirkkoherra Petri Laitinen kertoi viime viikon torstaina kokoontuneelle kirkkovaltuustolle, että koko työyhteisöä ja erityisesti vapaaehtoistyötä koskettava tavoite ensi vuodelle on jumalanpalvelusyhteisön rakentaminen.

– Tämä tarkoittaa yhteisöä, joka toimittaa jumalanpalvelukset. Siinä on keskeistä yhteisöllisyyden rakentaminen ja edistäminen. Jumalanpalvelusyhteisö järjestääkin myös esimerkiksi tapahtumia ja koulutuksia.

Toinen kärkihanke liittyy seurakunnan viestintään, joka on noussut seurakunnan talousarvioon ensimmäistä kertaa omana kustannuspaikkanaan.

Seurakunta linjaa, että viestinnässä suositaan maksutonta sosiaalista mediaa ja esimerkiksi ilmoituskulut pidetään vähäisinä. Seurakunnan viestintä tapahtuu siis esimerkiksi Facebookissa ja YouTubessa, jotka ovat ilmaisia palveluita.

Lisäksi seurakunta on ottanut tänä vuonna käyttöön paikallistelevisioissa oman televisiokanavan. Sen aiheuttamia kuluja seurakunta ei kuitenkaan Laitilan Sanomille tietopyynnöstä huolimatta kertonut, vaan vastasi neuvottelujen olevan Laitilan Puhelimen kanssa vielä kesken.

Seurakunnan viestintäkulut ovat muu toiminta huomioiden suurta, sillä sen toimintamenojen on arvioitu olevan kolmena seuraavana vuonna lähes 60 000 euroa vuosittain eli lähes 5 000 euroa kuukaudessa.

Esimerkiksi jumalanpalveluselämän toimintamenot ovat vuodessa noin 50 000 euroa, musiikkityön 20 000 euroa, lähetystyön 40 000 euroa, pyhäkoulutyön 20 000 euroa, varhaisnuorisotyön 50 000 euroa ja rippikoulutyön 60 000 euroa.

Toimintakuluissa suurin yksittäinen syy ovat henkilöstökulut, jotka ovat noin 24 000 euron luokkaa ja lähes yhtä suurella summalla seurakunta ostaa viestintäpalveluita,

 

22 500 eurolla. Näihin kuluu siis vuosittain yli 45 000 euroa.

Viestinnän toimintatulojen on arvioitu olevan vuodessa lähes 55 000 euroa, joka on huomattavan paljon oikeastaan mihin tahansa muuhun seurakunnan toimintaan vertailtaessa. Esimerkiksi koululaisten iltapäiväkerhotoiminnassa, josta peritään kuukausimaksua, toimintatulot ovat noin 35 000 euroa luokkaa. Suurimmassa osassa toimintaa kustannuspaikkakohtaisia tuloja ei ole lainkaan tai ne ovat hyvin vähäisiä.

Toimintatuloista suurin osa, 40 000 euroa, kertyy talousarvion mukaan tuista ja avustuksista, mutta seurakunta ei avannut asiaa kysyneelle Laitilan Sanomille , mistä toimintatulojen kokonaispotti konkreettisesti kertyy.

Kirkkoherra Petri Laitinen kertoi kirkkovaltuustolle, että seurakuntaan on tulossa keväällä työkokeiluun mediatuottaja, jonka työnä on tehdä esimerkiksi videoita seurakunnan toiminnasta. Työharjoittelijan palkkaan ei ole talousarvioon varattu määrärahaa.

Lisäksi seurakunta korostaa, että viestinnän ja julistuksen tukiryhmä toimii vapaaehtoisperiaatteella. Seurakunnassa onkin panostettu vapaaehtoisvoimin tehtäviin videoihin, joita striimataan seurakunnan sosiaalisen median kanaville. Pyrkimyksenä on, että striimauksesta vastaavat vapaaehtoiset pystyvät hoitamaan videoinnin itsenäisesti.