Vankalla osaamisella ja rohkeudella

0

Hyvinvointialueuudistuksessa on kyse siitä, miten saamme tuotettua lakisääteiset sosiaali-. terveys- ja pelastustoimen palvelut lakien ja asetusten mukaisesti.

Näiden palveluiden järjestämisvastuu tulee olla julkisella sektorilla. Onnistuneeseen uudistukseen tarvitaan kuitenkin yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä palveluiden tuottamisen osalta. Tämä siksi, että millään sektorilla ei ole riittävää henkilöstöä eikä osaamista palveluiden tuottamiseen yksin.

Meillä on jo nyt monin paikoin hyvät palvelut, mutta ne ovat liian pirstaleiset. Ihminen tule nähdä kokonaisuutena ja tämän takia ei riitä, että ihminen hoidetaan vain yhden sairauden osalta. Esimerkiksi syöpää sairastava, tarvitsee paljon muutakin kuin hyvät syöpähoidot; tukea ja turvaa selviytymään arjen haasteista. Lisäksi on huomioitava ihmisen muut sairaudet ja niiden vaikutukset hoitoihin. Näissä asioissa meillä on vielä paljon kehitettävää.

Palveluita tulee kehittää siten, että hoitopolut ovat kunnossa ja kuntalainen saa avun ja hoidon oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Palveluita tulee kehittää siten, että pystymme tuottamaan laadukkaita lähipalveluita myös tulevaisuudessa. Palveluita voidaan keskittää ainoastaan erikoissairaanhoidon kaikista harvinaisempien hoitojen ja leikkausten kohdalla. Jokainen ihminen on nähtävä yhtä arvokkaana ja tämän takia palveluita ei voida asettaa tärkeysjärjestykseen.

Vanhoja toimintatapoja on kyettävä uudistamaan. Henkilöstön asema ja osaamista on arvostettava nykyistä paremmin. Hierarkia ei toimi tämän päivän hoitotyössä. Henkilöstö on palveluiden paras asiantuntija ja heidän osaamista on hyödynnettävä uudistusta tehtäessä. Ilman ammattitaitoista ja riittävää henkilöstä meillä ei ole tarvittavia palveluita. Viimeistään nyt on tehtävä muutoksia alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi, mikäli haluamme turvata alan palvelut.

Päättäjiltä tarvitaan vahvaa lakien ja asetusten tuntemusta sekä alan asiantuntemusta. Pitää olla rohkeutta puolustaa heikoimman asemaa ja näkemystä siitä, miten palveluita voidaan tuottaa toisin, kun mitä nyt tehdään, mutta kuitenkin niin, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut.

Olen aluevaaliehdokkaana, koska jaksan uskoa siihen, että osallistumalla voi vaikuttaa ja aikaan saada muutosta. Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään ja se tulee olla tärkein päämäärä uudistuksen teossa. Aluevaltuustossa jokaisen valtuutetun on tehtävä päätökset koko alueen kehittämistä ajatellen, yhteisten päämäärien pohjalta.

Tunnen sote- palvelut sekä lähihoitajan työni että SuPer ry:n sopimusasiantuntijan työni kautta. Käytännön työn ymmärtäminen sekä laaja-alainen näkemys siitä, miten palveluita tuotetaan eripuolella Suomea tuovat tarvittavaa osaamista myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueuudistukseen. Päätöksenteossa olen ollut mukana yli 20 vuotta ja saanut laaja-alaisen näkemyksen palveluiden järjestämiseen myös tätä kautta.

Päättäjän tehtävänä on tehdä vastuullisia päätöksiä inhimillisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Tätä työtä haluan tehdä myös tulevaisuudessa; vankalla osaamisella ja rohkeudella.

Virve Aho

Aluevaaliehdokas, kokoomus