Avilta vakavia moitteita – Lounais-Suomen aluehallintovirastolle tehdyistä seitsemästä kantelusta ilmenee, että Pyhärannan hallinnossa on ollut puutteita laaja-alaisesti

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan kunta sai Lounais-Suomen aluehallintovirastolta vakavia moitteita. Avi antoi heinäkuun alussa päätöksensä kaikkiaan seitsemään vuonna 2020 tehtyyn hallintokanteluun. Aluehallintoviraston päätöksistä ilmenee, että kunnan hallinnossa on ollut puutteita hyvin laaja-alaisesti.

Kunta sai moitteita muun muassa erään valtuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastustavasta, viranhaltijan epäasiallisesta käyttäytymisestä, asiakirjojen toimittamatta jättämisestä sekä Ihoden päiväkodin rakentamista koskevasta päätöksenteosta.

Kahdessa päätöksessä esiin nousee kunnassa vallinnut epätietoisuus siitä, millainen painoarvo talousarvion investointiosan hyväksymisellä on. Avi korostaa, ettei pelkkä talousarvion investointivaraus ole rakentamispäätös.

Esimerkiksi Ihoden päiväkoti -hankkeeseen liittyen avi katsoo, ettei investoinnista ole tehty rakentamispäätöstä.

– Aluehallintovirastolle on syntynyt kantelussa kerrottua vastaava käsitys, jonka mukaan itse investointia koskevaa päätöstä ei ole lainkaan tehty Pyhärannan kunnassa. Hyväksytty kunnan talousarvio on ollut ainoastaan varaus mahdollisuuteen käyttää kyseinen raha talousarvion mukaiseen investointiin. Tämän lisäksi on tehty useita yksittäisiä päätöksiä koskien hankkeen etenemistä, avi toteaa.

Hyväksytty kunnan talousarvio on ollut ainoastaan varaus mahdollisuuteen käyttää kyseinen raha talousarvion mukaiseen investointiin.

Avi tarkasteli myös päätöksenteon laillisuutta ja sitä, kenellä kunnassa on toimivalta tehdä investointipäätöksiä.

– Toimivalta tehdä investointipäätökset jää kunnalta saadun ja viran puolesta hankitun lisäselvityksen perusteella epäselväksi Pyhärannan kunnassa, avi toteaa.

Kantelun aikaan voimassa olleen hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja ratkaisee kaikki ne asiat, joita ei säädöksissä tai määräyksissä ole asetettu kunnanhallitukselle, valtuustolle tai muulle toimielimelle.

Avi kuitenkin huomauttaa, että mikäli kunnanjohtaja olisi tehnyt investointipäätöksen, se olisi kuulunut kunnanhallituksen otto-oikeuden piiriin ja näin ollen siitä löytyisi merkintä kunnanhallituksen pöytäkirjoista.

– Investointia koskeva päätös olisi pitänyt saattaa kunnanhallituksen tiedoksi.

Myös Suojalan rantasaunan myymisestä tehdyssä hallintokantelussa avi yhtyy kantelijan näkemykseen siitä, että päätöstä rantasaunan myymisestä ei ole kunnassa tehty.

– Hyväksytty kunnan talousarvio on ollut ainoastaan varaus mahdollisuuteen käyttää kyseinen raha talousarvion mukaiseen investointiin, avi muistuttaa tässäkin yhteydessä.

Ihoden päiväkoti -hankkeen etenemistä koskevasta kantelusta antamassaan päätöksessä avi totesi, että kantelijan tekemän valtuustoaloitetteen lakimääräinen käsittely on laiminlyöty eikä kuntalaisilla ei ole ollut todellista mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon.

– Asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene yhtään kunnan omasta aloitteestaan tekemää tointa, jolla kuntalaisille olisi kerrottu palaneen päiväkodin korvaavasta hankkeesta.

Kantelujen takana on istuvia valtuutettuja, jotka ovat olleet yhtä lukuun ottamatta kaikki valtuustossa myös edellisellä valtuustokaudella.