Laitila käyttää talousvetenä vain pohjavettä – hellejaksot eivät uhkaa veden riittävyyttä

0
Laitila käyttää talousvetenä pohjavettä. Suurin osa käyttövedestä saadaan kaupungin omilta pumppaamoilta, noin viidennes ostetaan Eurasta. Viitekuva: Ari-Matti Ruuska

Laitila hankkii vettä kaupunkilaisten ja Laitilassa toimivien yritysten käyttöön sekä omilla pumppaamoilla että ostamalla talousvettä.

– Laitilassa on kuusi omaa vedenottamoa. Niistä viisi on aktiivisessa käytössä ja yksi varalla niin, että se voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa, kaupungin vesihuoltopäällikkö Niko Kryssi selvittää.

Kaupungin omilta vedenottamoilta pumpataan laitilalaisten käyttöön pohjavettä.

– Lisäksi Laitila ostaa Euran kunnan vesihuoltolaitokselta talousvettä, joka johdetaan Hinnerjoki–Laitila yhdysvesijohtoa pitkin.

Myös Eurasta ostettu vesi on pohjavettä.

Vesihuoltopäällikkö Niko Kryssi luonnehtii Laitilan vesitilannetta hyväksi.

– Vesitilanne on hyvä, eikä kuivuus ole näkynyt esimerkiksi tarpeena kehottaa kaupunkilaisia säätelemään vedenkulutusta.

EURASTA Laitila alkoi ostaa vettä vuonna 2019, kun kolme miljoonaa euroa maksanut yhdysvesijohto otettiin käyttöön. Sen kautta tulee noin viidennes Laitilassa kulutettavasta talousvedestä.

Vesihuoltopäällikkö Niko Kryssi kertoo, että Eurasta ostettu vesi ohjataan pääosin Laitilassa toimivan elintarviketeollisuuden käyttöön. Laitilassa elintarviketeollisuus, kuten Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Munax ja Laitilan Leipä, käyttää paljon vettä sekä tuotannossaan että pesuvesinä.

Laitilaan on aiemmin ostettu talousvettä Uudestakaupungista, mutta ostosopimus Uudenkaupungin Veden kanssa päättyi vuoden 2018 loppuun. Sitä ennen kaupunki oli tehnyt päätöksen veden ostamisesta Uudenkaupungin sijaan Eurasta ja saanut sinne yhdysvesiputken rakennettua.

Yhdysvesiputki Uuteenkaupunkiin on kuitenkin olemassa, joten vettä on sieltäkin mahdollisuus tarvittaessa hankkia.

”Vesitilanne on LAITILASSA hyvä, eikä kuivuus ole näkynyt esimerkiksi tarpeena kehottaa kaupunkilaisia säätelemään vedenkulutusta.”

LAITILASSA ei siis käytetä talousvetenä lainkaan pintavettä.

– Kaikki talousvesi on tällä hetkellä erittäin laadukasta pohjavettä. Siinä on esimerkiksi se hyvä puoli, että pohjaveteen eivät vaikuta ilman epäpuhtaudet samalla tavoin kuin pintaveteen.

Laitilassa on kolme vedenkäsittelylaitosta, joissa talousvedeksi pumpattu raakavesi käsitellään käyttökuntoon.

– Sen jälkeen vesi johdetaan edelleen verkostoon laitilalaisten käyttöön, Kryssi selvittää.

Kryssi sanoo kuulleensa, että Laitilassa vesi olisi poikkeuksellisen fluoripitoista. Näin ei kuitenkaan ole.

– En tiedä, mihin nämä puheet perustuvat. Veden laatua seurataan tarkkaan ja mittauksissa saatu tieto ei tue tällaista näkemystä. Pohjavedessä on paikoittain jonkin verran fluoria, mutta liika fluori poistetaan vedenkäsittelyn yhteydessä.

” Laitilan kaikki talousvesi on erittäin laadukasta pohjavettä.”

OMAA jätevedenpuhdistamoa Laitilassa ei ole, vaan kaikki likainen vesi johdetaan Uuteenkaupunkiin.

– Laitila huolehtii alueellaan viemäriverkoston kunnossapidosta ja uudisrakennuksesta.

Vakka-Suomen Vesi käsittelee Laitilassa syntyvät jätevedet Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla. Häpönniemi on biologinen aktiivilietelaitos, jossa fosforin saostus tapahtuu kemiallisesti.

– Laitilan talousvesi on laadukasta pohjavettä. Pohjaveteen eivät vaikuta ilman epäpuhtaudet samalla tavoin kuin pintaveteen, Laitilan vesihuoltopäällikkö Niko Kryssi vertaa.

Tavoitteena pumpata vettä Säkylästä

Laitilan suunnitelmissa on, että tulevaisuudessa iso osa Laitilan talousvedestä tulee Säkylän Kuninkaanmännyn pohjavesialueelta.

Laitila oli yhtenä osakkaana perustamassa vuonna 2018 tukkuvesiyhtiö Kuninkaanmännyn Vesi Oy:tä. Laitilan lisäksi osakkaita ovat muun muassa Rauman kaupunki ja Euran kunta. Laitilan kaupunki on tehnyt noin 300 000 euron suoran pääomasijoituksen Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n toiminnan käynnistämiseen.

Toistaiseksi hanke on ollut vastatuulessa, eikä alueella ole voitu tehdä kuin koepumppauksia. Syynä on se, että Kuninkaanmännyn pumppaamisesta on tehty valituksia ja niiden käsittely on vielä kesken.

Laitilan tavoite on korvata vähintään nyt Eurasta ostettu vesi Kuninkaanmännyn alueelta pumpatulta vedellä.

Tukkuvesiyhtiön aikeena on ollut rakentaa Kuninkaanmännyn vedenottamo sekä tarvittavat yhdysvesiputket Kuninkaanmännystä Euraan ja Kokemäelle. Laitila pystyisi hyödyntämään jo olemassa olevaa Eura–Laitila-yhdysputkea.

Investointien on arvioitu maksavan noin kolme miljoonaa euroa, josta vastaavat osakkaat yhdessä.