Laitilan peruskoululaisista kolmasosa koulukuljetuksen piirissä

0
Peruskoululaisista noin 31 prosenttia kulkee kodin ja koulun väliä joko bussilla tai taksilla. Kyytejä järjestetään Pyhärannan ja Reilan suunnalta, Suontakaa ja Padolta sekä Kaivolasta ja Katinhännästä. Kuva: Jenna Westerlund

Perusopetuksen syyslukukausi käynnistyi Laitilassa keskiviikkona. Perusopetuksen noin tuhannesta oppilaasta 31 prosenttia on koulukuljetuksen piirissä.

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka ylittää viisi kilometriä. Laitilassa vuosiluokkien 1–3 oppilailla raja on kolme kilometriä.

Oppilaan koulumatkan pituus lasketaan kotitontin portilta koulun tai päiväkodin tontin portille lyhintä käyttökelpoista tietä pitkin. Käytännössä tämä tarkoittaa siis teitä, eikä esimerkiksi pieniä metsäpolkuja.

– Kaupunki voi järjestää myös erityisperusteisen koulukuljetuksen. Tällöin tarvitaan asiantuntijalausunto siitä, että koulumatka on oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon tai terveydentilaan nähden liian haastava, Laitilan kaupungin sivistysjohtaja Susanne Laaksonen kertoo.

Huoltajan on myös mahdollista saada korvaus kaupungilta, jos tämä kuljettaa lastaan kouluun säännöllisesti. Tällöin koulukuljetusehtojen on niin ikään täytyttävä.

– Jos huoltaja kuljettaa lasta kouluun, kaupunki ei pääsääntöisesti järjestä oppilaalle kuljetusta. Satunnaisista kyydityksistä ei voi saada korvauksia, eli kuljettamisen täytyy olla säännöllistä.

Perusopetuslain mukaan oppilaan koulumatka saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia tai kolme tuntia, jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta. Aikaan lasketaan myös mahdolliset odotukset pysäkillä.

Jos olosuhteet ovat huonot, matka-aika saattaa venyä, mutta pääosin koulumatkat kestävät Laitilassa alle tunnin.

– Koulumatkojen pituudet ovat täällä korkeintaan noin 20 kilometriä. Pyhärannan kohdalla menee oikeastaan se raja, eli sieltä kulkee vielä oppilaita.

Lain mukaan sekä tukiopetus että jälki-istunto ovat koulun toimintaa, joten koulukuljetus on järjestettävä myös näissä tapauksissa. Kuljetusoppilaalla on myös yhtäläinen oikeus koulun järjestämään kerhotoimintaan kuin muillakin oppilailla.

– Laitilassa on se hieno puoli, että täällä koulun toimintaan lasketaan mukaan myös virallisen koulupäivän jälkeen järjestettävät kerhot. Kuljetusoppilas voi halutessaan osallistua niihin, jolloin oppilaalle pyritään löytämään vaihtoehtoinen kuljetus.

– Kuljetus toimii myös toiseen suuntaan. Kyläkouluista kuljetetaan oppilaita keskustaan iltapäiväkerhoon, jos he ovat hakeneet paikkaa.

Kaupunki antaa linja-autoa käyttävälle koululaiselle älykortin, joka on voimassa aina lukuvuoden kerrallaan kolmen vuoden ajan.

Tarvittaessa oppilas tai huoltaja voivat antaa palautetta koulukuljetuksista sivistystoimeen. Tällöin palautteet käsitellään yhdessä liikennöitsijöiden kanssa.

Koulukuljetukset lakisääteisiä vain peruskoululaisille

Viime lukuvuodesta eteenpäin oppivelvollisuus jatkuu aina 18 ikävuoteen saakka. Päätös on herättänyt keskustelua siitä, miten peruskoulun jälkeen opintojaan jatkava opiskelija pääsee kulkemaan kotoaan oppilaitokseen.

– Laitilan kaupunki ei järjestä koulukuljetuksia lukion tai ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, sillä laki ei sitä vaadi. Koulumatkatukea voi hakea Kelalta. Edellytyksenä on, että yhdensuuntainen koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä.

Laaksonen kertoo, että yläkoulun oppilaanohjauksen tunneilla on käyty läpi Kelan matkatukeen liittyvät asiat. Oppilaille on kerrottu myös siitä, että kunta ei järjestä kyyditystä, joten jo toiselle asteelle hakeutumisvaiheessa koulumatkaa on mietittävä.

Laitilan kaupungin verkkosivuilta löytyvä koulukuljetusopas tullaan päivittämään alkusyksyn aikana valiokunnan käsiteltyä siihen liittyvän päätöksenteon.

– Päivitetyssä koulukuljetusoppaassa voimme ottaa kantaa siihen, voisiko oppilas kulkea omakustanteisesti peruskoululaisille tarkoitetussa kyydityksessä, mikäli kuljetuksissa on tilaa. Mitään varmuutta tällaisesta ei kuitenkaan ole. Tällä hetkellä kuljetukset ovat osilla reiteillä täynnä.

Laaksonen toteaa, että huoltajia tulee jatkossa tiedottaa tarkemmin Kelan koulumatkatuesta sekä siitä, että laki ei velvoita kuntia järjestämään koulukyydityksiä peruskoulun jälkeen.