Kahden hankevaihtoehdon välillä ei ole suurta eroa – Laitilan rakennus- ja ympäristölautakunta antoi lausuntonsa tuulivoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

0
Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Laitilan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta piti Kolsa-Juvansuo tuulivoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta kattavana. Lautakunnan mukaan siinä on esitetty hankkeen välittömiä ja välillisiä sekä myönteisiä että kieltäisiä vaikutuksia tuulivoimapuiston alueelle.

– Tuulivoimapuiston mahdolliset paikalliset ympäristövaikutukset voivat olla myös hyvin henkilökohtaisia, mikä on arviointiselostuksessa huomioitu, lausunnossa todetaan.

Arviointiselostuksen laatinut Varsinais-Suomen Ely-keskus on tarkastellut kolmea vaihtoehtoa. Yhdessä voimalaa ei rakenneta lainkaan, toisessa alueelle tulee 12 ja toisessa 11 voimalan tuulivoimapuisto. 11 voimalan hankkeessa yksi Laitilan puolelle sijoittuva voimala jäisi rakentamatta. Lautakunnan mukaan hankevaihtoehtojen välillä ei ole havaittavissa suurta eroa.

– Arviointiselostuksessa on tunnistettu tuulivoimaloiden toteuttamisen merkittävimmät negatiiviset ympäristövaikutukset, kuten vaikutukset maisemaan sekä melu- ja välkevaikutukset. Lisäksi hankkeella on vaikutuksensa rakentamisvaiheesta alkaen alueen kasvillisuuteen, linnustoon ja eläinlajistoon, josta esimerkkinä alueella esiintyvä susireviirialue ja sen läheisyydessä sijaitsevat tunnetut reviirialueet.

On arvioitu, että alueen metsät rajoittavat voimaloiden näkyvyyttä ympäristöön merkittävästi, mutta voimalat näkyvät selkeästi monille laajoille peltoaukeille. 11 ja 12 voimalan hankkeet eivät poikkea toisistaan merkittävästi siinä, miten voimalat näkyvät ympäristössä.

Myös meluvaikutukset on arvioitu.

– Mallinnuksen perusteella melutasot alueen kaikkien loma-asuntojen ja asuinrakennusten kohdilla ne jäävät alle valtioneuvoston ohjearvojen. Myös matalataajuisen melun tasot pysyvät selvityksen mukaan kaikkien rakennusten kohdalla asumisterveysasetuksessa asetettujen arvojen alapuolella.

Lautakunta katsoo, että ainoastaan 11 voimalan suunnitelmassa ympäristöön aiheutettu välkevaikutus jää alle kahdeksan tunnin. Tosin siinäkin vain silloin, kun ympärillä oleva puusto huomioidaan laskennassa. Lautakunta huomauttaakin, että kun tuulivoimaloiden läheisyydessä suoritetaan hakkuita voi välkevaikutuksen ohjearvo mahdollisesti ylittyä paikallisesti.

– Suomessa tuulivoimaloiden välkevaikutukselle ei ole määritelty ohjearvoja. Välketasojen arvioinnissa on käytetty Ruotsin suunnitteluohjeissa annettuja ohjearvoja, jossa suositusarvo on kahdeksan tuntia (vuodessa) ja korkeintaan 30 minuuttia päivässä, lautakunnan lausunnossa todetaan.

Välkevaikutuksella tarkoittaan voimalan roottorien lapojen heittämiä varjoja. Voimalan välkevaikutus vaihtelee sääolojen mukaan. Laajimmalle varjot yltävät, kun aurinko on matalalla kuten aamuisin ja iltaisin.

Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva kuulutus on nähtävillä 29.9. saakka osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi. Selostus on luettavissa www.ymparisto.fi/kolsajuvansuonatuulivoimapuistoYVA ja paperiversiona Laitilan pääkirjastossa.

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 15.9. kello 17.30-19.30 Mynämäen kunnantalon auditoriossa (Vehmaantie 111). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä, ohjeet siihen julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.ymparisto.fi/kolsajuvansuon tuulivoimapuistoYVA.