Kaupungin tavoitteena tiivistää yhteistyötään yhdistysten kanssa – ”Yhdistyksillä on paljon annettavaa palvelutuotannossa ja hyvinvointityössä.”

0
Kaupungin yhdistysyhteyshenkilö Noora Mantere on tyytyväinen yhdistysohjelmaan ja toivoo, että kaupungin ja yhdistysten yhteistyö tiivistyy tulevaisuudessa.

Laitilan kaupunginhallitus hyväksyi Laitilan kaupungin yhdistysohjelman, joka kattaa vuodet 2022–2025. Tavoitteena on luoda kestävä ja toimiva rakenne kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistoiminnalle.

– Kolmannen sektorin merkitys tulee kuntatasolla vain entisestään kasvamaan tulevaisuudessa, kun sosiaali- ja terveyssektori monine palveluineen siirtyy kunnista hyvinvointialueiden vastuulle. Yhdistyksillä on paljon osaamista ja toimintaa, jota kunnissa yleisestikin tunnetaan osin aika huonosti ja jolla kuitenkin olisi paljon annettavaa palvelutuotannossa ja hyvinvointityössä, avaa Laitilan yhdistysyhteyshenkilö Noora Mantere.

SOTE-UUDISTUKSEN myötä kunnille jäävät tehtävät keskittyvät entistä enemmän hyvinvointiin, elinvoimaan ja niiden ylläpitämiseen.

– Kunta voi esimerkiksi ostaa kolmannelta sektorilta palvelua tai tukea toimintaa, joka vahvistaa kunnan peruspalvelukokonaisuutta. Harrastus- ja virkistystoiminnan tarjoamisessa kolmannella sektorilla on merkittävä rooli.

“Yhdistyksillä on paljon osaamista ja toimintaa, jota kunnissa yleisestikin tunnetaan aika huonosti.”

Laitilan kaupungilla on joidenkin yhdistyksen kanssa esimerkiksi kumppanuussopimuksia, joiden puitteissa kaupunki ostaa vaikkapa viheralueiden hoitoa tai tukee yhdistyksen järjestämää yrittäjyyskasvatusta.

– Esimerkiksi tällaisen toiminnan kasvattamisessa olisi paljonkin potentiaalia. Kunta voisi hyvinkin ostaa erilaisia palveluja kolmannen sektorin toimijoilta.

YHDISTYKSELLÄ voi olla merkittävä rooli esimerkiksi harrastustoiminnan tarjoajana. Toisaalta se voi järjestää toimintaa, joka tarjoaa tukea ja yhteisön vaikeassa elämätilanteessa oleville tai ylipäänsä tarjoaa mahdollisuuden tavata samassa elämäntilanteessa olevia.

– Olennaista on, että yhdistysten toiminta ja osaaminen tunnetaan. Sen eteen Laitilassakin pitää tehdä työtä.

Nyt on esimerkiksi kartoitettu paikallisia kolmannen sektorin toimijoita.

– Laitilassa on runsaasti vireitä yhdistyksiä, jotka edustavat kattavasti erilaisia aloja, muun muassa nuoriso- ja kulttuuritoimintaa sekä hyvinvointi- ja kylätoimintaa. Vireys näkyy muun muassa siinä, että Laitilassa erilaisia hankkeita toteutetaan ahkerasti.

Yhdistykset ovat myös innokkaita toimijoita.

– Yhdistysohjelmaa lähdettiin tekemään yhdistyksiä kuulemalla, joten järjestimme yhdistyksille kyselyn ja yhdistysiltoja. Kyselyyn vastasi reilut puolet yhdistyksistä ja yhdistysiltoihin saatiin todella hyvin osallistujia, Mantere kiittelee.

KAUPUNKI tukee ja avustaa yhdistyksiä monin eri tavoin sekä suoraan että välillisesti. Kaupungin tuki on osalle yhdistyksistä elinehto, mutta osa pärjää hyvin omillaan. Mantere kertoo kaupungin parhaillaan yhtenäistävän avustus- ja tukikäytäntöjään.

– Yhdistysten tarvitsema tuki myös vaihtelee. Yhdistyskyselyssä esiin nousi esimerkiksi kokoontumis- ja arkistointitilojen puute. Kaupunki on linjannut, että ilmaisia tiloja yhdistyksille ei enää voida tarjota.

Kaupungin näkökulmasta Mantere pitää keskeisenä haasteena sitä, että kolmannen sektorin kentän kokonaiskuvaa tunnetaan melko huonosti.

– Olennaista olisi, että paikalliset yhdistykset tulisivat kaupungin eri hallintokuntien sisällä kokonaisuutena tunnetuksi, kun nyt moni tuntee ne oman toimialan yhdistykset.

Laitilassa on runsaasti vireitä yhdistyksiä, jotka edustavat kattavasti erilaisia aloja.

YHDISTYKSET tarjoavat runsaasti erilaisia ja eri ikäryhmän tarpeisiin vastaavia harrastusmahdollisuuksia ja palveluita.

– Olennaista on lisätä tietoa kolmannen sektorin osaamisesta eli siitä, millaista toimintaa ne järjestävät jo nyt ja millaisia valmiuksia tai tavoitteita yhdistyksillä on tulevaisuutta ajatellen.

Yhdistysohjelmassa on pyritty konkretiaan, mitä tavoitteisiin tulee.

– Yksi selkeä tavoite on esimerkiksi kaupungin ja yhdistysten välisen vuoropuhelun ja osallisuuden lisääminen. Tarkoituksena on järjestää yhdistyksille teemailtoja ja toivottavasti elävöittää myös Kylien neuvottelukunnan toimintaa, Mantere kertoo yhdistysohjelmassa listatuista päämääristä.

KAUPUNKI haluaa osaltaan myös vahvistaa yhdistysten toiminnan jatkuvuutta.

– Se hyödyttää ilman muuta Laitilan kaupunkiakin ja vahvistaa kestävää taloutta. Meidän panos voi olla vaikkapa se, että hyödynnetään Ravakan rahoitusmahdollisuuksia nykyistä paremmin.

Noora Mantere sanoo panneensa merkille, että kunnissa yleisesti ollaan ymmärretty, että yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on iso valtti.

– Monissa kunnissa taloutta tasapainotetaan ja kuntamalli on oikeastaan isossa murroksessa nyt, kun sote-uudistus on tuloillaan. Kunnissa tilanne näkyy muun muassa niin, että tehdään yhdistysohjelmia tai palkataan vaikkapa erityinen järjestökoordinaattori vastaamaan yhteistyön kehittämisestä ja tiivistämisestä.

Laitilan yhdistysohjelmaa edelsi kolmen kunnan yhteishanke

Laitila on ollut Uudenkaupungin ja Pyhärannan kanssa mukana kaksivuotisessa Yhteistä kumppanuutta -hankkeessa, joka päättyi viime elokuussa. Sen keskeisenä tavoitteena oli kehittää kuntien kesken hyviä yhdistysyhteistyön, kansalaisaktiivisuuden ja osallisuuden parantamisen käytäntöjä.

– Laitilan tavoitteena oli saada hankkeen myötä yhdistysohjelma yhdessä alueen yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa, ja tämä tavoite siis myös toteutui, kertoo Laitilan yhdistysyhteyshenkilö Noora Mantere hyvillään.

HÄN SANOO, että nyt paikallisten yhdistysten ja Laitilan kaupungin yhteistyötä pitäisi konkreettisesti ryhtyä tiivistämään eri toimialoilla tehdyn yhdistysohjelman pohjalta.

Yhteistä kumppanuutta -hankkeen tavoitteena oli myös muun muassa kehittää kuntien yhdistysyhteistyötä koko Vakka-Suomen alueella.

Kolmen kunnan yhteishanketta hallinnoi Uusikaupunki ja sen rahoittajana kuntien lisäksi toimi Leader Ravakka sekä Euroopan maaseuturahasto. Hankkeessa työskenteli kokoaikainen järjestökoordinaattori.

 

Laitilan kaupungin yhdistysohjelma

  • Ohjelman laatiminen alkoi keväällä 2021
  • Lähtökohdaksi otettiin yhdistysten kuuleminen: toteutettiin kysely yhdistyksille sekä järjestettiin kolme yhdistysiltaa
  • Ohjelman tavoitteena on antaa viitekehys kaupungin ja yhdistysten väliselle yhteistoiminnalle.
  • Ohjelma on nivottu yhteen kaupungin strategisten päämäärien kanssa.
  • Patentti- ja rekisterihallituksen rekisterissä on 185 laitilalaista yhdistystä.