Laitilan Kolsaan suunniteltu tuulipuisto voisi tuottaa sähköä talvella 2025 – Tuulivoimahanketta esiteltiin yleisötilaisuudessa

0
Swecon Timo Rysä ja Mika Manninen, Ely-keskuksen Erika Liesegang ja Abo Windin Karoliina Oksanen olivat keskeisinä asiantuntijoina yleisötilaisuudessa, jossa aiheena oli Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto.

Kenen vastuulla on huolehtia käytöstä poistettavien tuulivoimaloiden purkamisesta, poisviennistä ja alueen siistimisestä? Myllyjen omistajan. Kuka maksaa voimaloista kiinteistöveron, maa-alueen omistaja vai siinä vuokralla oleva tuulivoimayhtiö? Vuokralainen. Entä pitääkö tuulivoimapuistossa noudattaa yleisiä meluraja-asetuksia, vaikka puistolle ei olisi ympäristölupaa, jossa melurajoista säädetään? Täytyy.

Muun muassa tällaisia kysymyksiä esitettiin torstai-iltana Mynämäen kunnantalolla järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa kuultiin tuulivoimayhtiö Abo Windin suunnitelmista rakentaa Laitilan ja Mynämäen rajamaastoon 11–12 myllyn tuulivoimapuisto.

Suunnitelmat ovat varsin pitkällä ja mikäli hanke etenee kaavaillussa aikataulussa, tuulivoimalat pyörivät Laitilan Kolsassa ja Mynämäen Juvansuolla jo talvella 2025.

SEKÄ Mynämäen kunnanjohtaja Seija Österberg että Laitilan tekninen johtaja Mika Raula kertoivat toivovansa Kolsa–Juvansuon tuulivoimapuiston etenevän vauhdikkaasti.

– Tämä on alueen näkökulmasta iso ja tärkeä hanke ja toivottavasti se tuo jossain vaiheessa puhdasta energiaa, Österberg viitoitti ja muistutti hankkeen merkityksestä nyt, kun energia-asiat ovat niin isosti tapetilla.

Raula korosti hankkeen merkitystä alueellisesti ja valtakunnallisestikin.

– Tämä hanke tulee nyt todella oikeaan saumaan koko maailmankin energiapoliittista tilannetta ajatellen. Laitila toivoo, että suunniteltu Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto etenee rivakasti.

Yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä, ja moni jäi myös juttelemaan tilaisuuden jälkeen paikalla olleiden asiantuntijoiden kanssa.

KAIKILLE avoimessa tilaisuudessa esiteltiin tuulivoimapuistosta tehtyä YVA-selostusta ja sen keskeisiä löydöksiä sekä esimerkiksi siihen liittynyttä asukaskyselyä, joita on käsitelty Laitilan Sanomissa 19.8.

YVA tarkoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja sen avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Toinen tilaisuuden kärki oli puiston kaavaluonnoksen esittely.

“Tuulivoima kompensoi jopa puolessa vuodessa ne hiilidioksidipäästöt, jotka syntyvät sen rakentamisesta ja huollosta.”
-Projektipäällikkö Karoliina Oksanen-

YVA-SELOSTUSTA avannut konsulttiyhtiö Swecon Mika Manninen kertoi laskelmista, joissa on tarkasteltu muun muassa melu- ja välkevaikutuksia sekä voimaloiden ympäröivää luontoa.

– Tuulivoimapuiston vaikutus maisemaan ja näkymiin sen lähialueilla on suuri tai erittäin suuri. Keskeisintä on se, miten paljon näkymiä peittää esimerkiksi metsä.

Metsän merkitys onkin suuri.

– Voi olla, että voimalat ovat lähempänä täysin näkymättömissä, mutta kauempaa myllyt näkyvät selvästi.

Manninen muistutti, että vaikka meluarvot eivät saa ylittyä, meluton tulivoimapuisto ei suinkaan ole. Hän kuvaili, että mikäli melua kuuluu, se on tasaista taustahuminaa.

LUONTOONKIN tuulivoimapuistolla on luonnollisesti omat vaikutuksensa.

– Jonkin verran linnustolle on negatiivista vaikutusta, mutta linnut yleensä kiertävät puiston kaukaa ja valtaosa alueelle lentävistäkin selviää hyvin.

Kolsa–Juvansuon tuulivoimala-alueella ei ole vaikutusta viitasammakoiden tai liito-oravien elämään.

– Susia alueella on ja tutkimusten mukaan ne välttävät tuulivoima-alueita.

Terveyshaittoja ihmiselle ei säädöksiä noudattavilla tuulivoimaloilla Mannisen mukaan ole.

– Mutta sehän on ihmisestä kiinni, miten voimalat kokee. Ja kaikilla on oikeus kokea ne juuri niin kuin kokee.

Siinä missä yksi pitää niitä kauniina, toinen ajattelee niiden olevan hyötyyn suhteutettuna ihan siedettäviä, mutta kolmannen mielestä ne ovat maiseman pilaavia rumiluksia.

“Puistot tuovat vuotuisia kiinteistöverotuloja Laitilalle ja Mynämäelle noin 20 000 euroa jokaiselta  tuulivoimalalta.”

KAAVALUONNOSTA esitellyt Swecon Timo Rysä muistutti, ettei alueella ole yleis- tai asemakaavaa, vaan kaavoitusta ohjaa voimassa oleva Varsinais-Suomen maakuntakaava.

Tilaisuus kärsi jonkin verran teknisistä ongelmista, kun tietokoneelta ei saatu aineistoa vaurioituneen piuhan vuoksi vaivatta valkokankaalle. Esimerkiksi kaavakarttaa ei saatu lopulta esitettyä lainkaan. Siihen oli kuitenkin mahdollisuus tutustua yksityiskohtaisesti tilaisuuden jälkeen asiantuntijoiden tietokoneilta.

Näkymä Kolisevantieltä tuulivoimapuistoon tilanteessa, jossa puistoon on rakennettu 12 voimalaa. Jos puistoon rakennetaan 11 tuulimyllyä, toinen havainnekuvan voimaloista jää pois.

LAITILAN ja Mynämäen alueelle suunnitellun Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuiston projektipäällikkö Karoliina Oksanen kertoi ilmastonmuutoksen torjumisen olevan Abo Windin toiminnan keskeinen lähtökohta.

– Esimerkiksi tuulivoima kompensoi jopa puolessa vuodessa ne hiilidioksidipäästöt, jotka syntyvät esimerkiksi puiston rakentamisesta, huollosta ja kuljetuksista.

Oksanen muistutti myös, että tuulivoimaloiden materiaaleista on tällä hetkellä noin 80–95 kierrätettävää materiaalia ja uusia kierrätystapoja haetaan kokonaisosuuden nostamiseksi edelleen.

Projektipäällikkö nosti esiin, että tuulivoima on tätä nykyä markkinaehtoista toimintaa, eikä valtiolta heru tuulivoimayhtiöille erityisiä tukieuroja.

“alueen virkistyskäyttö, metsätalous, marjastus tai metsästyskin on tavalliseen tapaan sallittua.”

TUULIVOIMAN eduiksi projektipäällikkö Karoliina Oksanen nosti muun muassa sen, että puistot tuovat vuotuisia kiinteistöverotuloja Laitilalle ja Mynämäelle noin 20 000 euroa jokaiselta niiden alueelle rakennetulta tuulivoimalalta.

Laitilan puolelle on sijoitettu viisi tuulivoimalaa, mikä tietäisi vuosittain noin 100 000 euron kiinteistöverotuloja. Maanomistajille puolestaan maksetaan vuokratuloja.

– Hankkeella on myös seudullisesti työllistämisvaikutuksia, sillä käytämme aina paikallista työvoimaa, kun se vain on mahdollista, Oksanen vakuutti.

Hän muistutti myös, että tuulivoimapuiston käyttöä ei Abo Wind rajoita millään tavalla, eli alueen virkistyskäyttö, metsätalous, marjastus tai metsästyskin on tavalliseen tapaan sallittua.

– Aluetta ei esimerkiksi aidata mitenkään. Ja koska teiden kunnossapito ja auki pito on ympärivuotista, alueen virkistyskäyttö jopa helpottuu.

 

Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva kuulutus on nähtävillä 29.9. saakka osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi. Selostus on luettavissa www.ymparisto.fi/kolsajuvansuonatuulivoimapuistoYVA ja paperiversiona Laitilan pääkirjastossa.

Tuulivoimapuiston kaavaluonnos liitteineen on parhaillaan nähtävillä 27.9. saakka Laitilan kaupungin teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina ja kaupungin kotisivuilla osoitteessa https://www.laitila.fi/palvelut/kaavoitus/laadinnassa-olevat-kaavat . Mahdolliset mielipiteet siitä tulee jättää 27.9. kello 15 mennessä.

 

Abo Wind ja tuulivoima

 • Saksalainen yhtiö, joka kehitti ja rakensi ensimmäisen tuulivoimapuiston 1996.
 • Toimii maailmanlaajuisesti ja kehittää sekä rakentaa uusiutuvan energian ratkaisuja.
 • Toteuttanut 9 tuulivoimapuistoa, joissa yhteensä 76 voimalaa.Yhtiöllä on kaavoitusvaiheessa 16 tuulivoimahanketta, joissa yhteensä 440 voimalaa.

Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto

 • Suunnitteilla 12 voimalaa, joista 5 Laitilan puolelle.
 • Vuotuiset kiinteistöverotulot ovat kunnille noin 20 000€/voimala.
 • Voimaloiden käyttöikä on noin 25 vuotta.
 • Teholtaan voimalat ovat 5–10 MW.
 • Voimalan kokonaiskorkeus maksimissaan 300m, roottorin halkaisija n. 200m.
 • Puisto tuottaa sähköt 7 200–14 000 kulutukseltaan keskivertoa olevaan nelihenkisen perheen sähkölämmitteiseen omakotitaloon.
 • Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla, joka pyritään sijoittamaan teiden vierustalle.
 • Puistoalueen koko lähes 2 000 hehtaaria, josta 97 prosenttia maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.
 • Rakennusaika kestää noin 6 kuukautta, sitä ennen tehdään maanrakennustyöt.