Laitilaan ja Mynämäelle suunniteltu tuulivoimahanke etenee – Ely-keskuksen mukaan hanke on toteuttamiskelpoinen

0
Tuulivoimapuiston arviontiohjelman liitteenä on kartta maisema- ja kulttuuriympäristöistä. Tuulivoimaloiden arvioidaan näkyvän valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille eli Laitilan viljelymaisemaan ja Mynälahden kulttuurimaisemaan.

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan Laitilaan ja Mynämäelle suunniteltu Kolsa-Juvansuon tuulivoimahanke on toteuttamiskelpoinen. Ely-keskus antoi päätelmänsä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan Abo Windin tuulivoimahankkeen molemmat vaihtoehdot, eli 12 tai 11 voimalan hankkeet, eivät aiheuta sellaisia haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka estäisivät jatkosuunnittelun ja tarvittavien viranomaislupien hakemisen.

Ely-keskuksen mukaan ympäristövaikutuksia syntyy erityisesti lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, luontoympäristöön sekä ilmastoon.

– Näiden vaikutusten rajoittamiseen, hallintaan ja seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen jatkosuunnittelussa ja lupamenettelyissä, Ely-keskus tiedottaa.

Hankkeen merkittävimmät positiiviset vaikutukset kohdistuvat ilmastoon. Ely-keskuksen mukaan Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto edesauttaa ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Tuulienergialla korvataan uusiutumattomia energialähteitä, mikä vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, jotka rakennetaan ensisijaisesti teiden yhteyteen kaapeliojiin. Myös tuulivoimapuiston sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan maakaapeleilla.

Sähköliityntää suunnitellaan hankealueesta lounaaseen sijaitsevaan, 110 kilovoltin verkkoon. Vaihtoehtoisia sähkönsiirtoreittejä on kaksi, läntinen ja itäinen reitti.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen päätelmä sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA

Kolsa-Juvansuo


Alustavien suunnitelmien mukaan viisi voimalaa sijoittuu Laitilan Kolsaan ja seitsemän Mynämäen Juvansuolle. 11 voimalan vaihtoehdossa yksi voimala Laitilan puolelle jää rakentamatta.

Hankealue sijaitsee noin 13 kilometriä Laitilan keskustan eteläpuolella.

Hankealueen koko on noin 2000 hehtaaria.

Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja maksimikorkeus 300 metriä.

Voimaloiden teho tulee olemaan 5–10 megawattia.

ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA