Väylävirasto pyytää lausuntoja investointiohjelman luonnokseen – Laitilan kohta edelleen ohjelman ulkopuolella

0
Kasitien Laitilan valoristeys halutaan korvata eritasoliittymällä, mutta rahoitus hankkeelle puuttuu.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman, joka on Väyläviraston ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta. Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta.

Laitilan kohta on investointiohjelman luonnoksessa mainittu, mutta kuten aiemminkin, se on listattu investointiohjelman ulkopuolelle jääneisiin maantiehankkeisiin. Sen sijaan 82 miljoonan rahoitusta vaativa Turku–Uusikaupunki-radan peruskorjaus ratahankkeiden listalta löytyy.

– Meidän tulee pysyä investointiohjelmassa talouskehyksen raameissa. Kustannustason nousun takia hankkeita mahtuu aiempaa vähemmän investointiohjelmaan, kertoo toimialajohtaja Pekka Rajala Väylävirastosta.

Lausuntoja kerätään lausuntopalvelu.fi:ssä helmikuun loppuun saakka. Tämän jälkeen Väylävirasto käy läpi lausunnot ja viimeistelee investointiohjelman. Investointiohjelma on tarkoitus julkaista toukokuussa 2023.

Kasitietä huristaa Laitilan kohdalla noin 8000 ajoneuvoa vuorokaudessa

Investointiohjelman luonnoksen mukaan Laitilan kohdalla Kasitie ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita.

– Parantamisen tavoitteena on korjata puutteet tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupungin kehittymisedellytyksiä, luonnoksessa lukee.

Liikennemäärän keskustan kohdalla kerrotaan olevan suuri, alle 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi raskasta liikennettä on paljon, yli 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

– Raskaan liikenteen kasvu on Lounais-Suomen pääteillä ollut selkeästi muuta maata nopeampaa. Valtatien 8 ja kantatien 43 valo-ohjattu liittymä toimii huonosti haitaten erityisesti kuljetusten sujuvuutta.

Luonnoksessa todetaan, että keskustan kohdalla on viimeisten viiden vuoden aikana tapahtunut neljä henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Myös liikenteen aiheuttamat haittavaikutukset ihmisiin ovat suuret hiukkasten, melun ja estevaikutusten osalta.

Suunnitelmat kiertotasoliittymän ja risteyssiltojen toteuttamiseksi ovat valmiita. Hankkeen kokonaiskustannukseksi arvioidaan noin 45 miljoonaa euroa.

Muutosten Laitilan kohdalla arvioidaan vähentävän onnettomuuksien määrää 0,7 onnettomuuden verran vuodessa. Lisäksi muutokset vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja avaavat maankäytölle uusia mahdollisuuksia.

– Suurimmat laskennalliset hyödyt saadaan matkojen ja ja kuljetusten aika- ja ajoneuvokustannuksista, luonnoksessa arvioidaan.

Investointiohjelma

  • Hyödynnetään muun muassa talousarvioesityksen valmistelussa.
  • Aiemmin päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan.
  • Investointiohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne12-suunnitelman, toimeenpanoa.