Palkkaa ei pidetä riittävänä – Varhassa on onnistuttu viestinnässä, mutta työn organisointi on edelleen kesken

0
Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, Turun kaupungin henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, Varhan hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikainen, Varhan pääluottamusmies Niina Kankaanpää ja Jytyn alueasiamies Kimmo Hollmén keskustelivat kyselytutkimuksen tuloksista.

Ammattiliitto Jyty on selvittänyt jäsentensä työtyytyväisyyttä koko maassa. Jyty on monialainen ammattiliitto, mutta valtaosa sen jäsenistä työskentelee hallinto-, asiantuntija- ja ict-tehtävissä.

Varsinais-Suomessa Jytyn jäsenet ovat muuta maata tyytymättömämpiä omiin kehitysmahdollisuuksiinsa, työn sujuvuuteen ja palkkaan. Toisaalta kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että viestinnässä on onnistuttu sekä valtakunnallisesti että Varhan alueella.

– Lähettävät kunnat ovat siis onnistuneet siinä, että tietoa on jaettu, ja myös Varha aloitti syksyllä tulevalle henkilöstölle suunnatut infotilaisuudet, tuloksia esitellyt Jytyn alueasiamies Kimmo Hollmén kertoo.

Kielteisessä valossa kyselyssä nousi esiin erityisesti hyvinvointialueuudistuksen sekava tilanne Varsinais-Suomessa ja järjestelmien toimimattomuus. Myös johtamista ja esihenkilötyötä kritisoitiin.

Kysely on toteutettu tammikuussa ja siihen liittyvät syventävät haastattelut on tehty helmikuussa, mikä selittää osaltaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tuloksia. Kun muutos vuodenvaihteessa tapahtui, kaikki työntekijät eivät vielä tienneet, kuka on heidän lähiesimiehensä.

Varsinais-Suomessa vastaajien enemmistö koki, ettei voinut vastaushetkellä vaikuttaa oman työnsä organisointiin.

– Tämäkin johtuu meidän takamatkastamme. Täällä ei tiedetty, kuka mistäkin kunnasta on tulossa ennen kuin ihan viime metreillä. Oikeiden henkilöiden sijoittaminen sellaisiin tehtäviin, joita he osaavat ja joita hyvinvointialue tarvitsee, on ollut tuossa vaiheessa vielä kesken, Hollmén kertoo.

Noin 36 prosenttia Varhassa työskentelevistä vastaajista oli täysin tai jossain määrin sitä mieltä, että ict-järjestelmät toimivat hyvin muutosvaiheessa. Tämä on samassa linjassa valtakunnallisten tulosten kanssa. Toisaalta puolet olivat sitä mieltä, että järjestelmät eivät ole toimineet kunnolla.

Tyytymättömyyden vastapainona kyselystä selvisi, että siihen vastanneet työntekijät kokevat työnsä merkityksellisenä. Myös työyhteisö koettiin tärkeänä.

– Omasta työstä jytyläisten kokemus on myönteinen. He kokevat, että työ on mielekästä ja että he saavat olla työpaikalla oma itsensä, edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara kertoo.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikaiselle Jytyn tutkimuksen tulokset olivat odotetunlaiset. Hän oli iloisesti yllättynyt, että Varha nousi tuloksista esiin myös myönteisessä valossa. Isompi osa Varhan työntekijöistä koki saaneensa riittävästi tietoa hyvinvointialuuudistuksesta kuin valtakunnallisesti keskimäärin.

Kehittämiskohteet olivat entuudestaan tuttuja. Martikaisen mukaan hyvinvointialueella tehdään tällä hetkellä töitä työn organisoinnissa.

– Siirtymä saatiin toteutettua turvallisesti ja nyt seuraavaksi pyritään vakiinnuttamaan toiminnat.

Siihen, kuinka kauan vakiinnuttaminen tarkalleen ottaen kestää, Martikainen ei osaa antaa tarkkaa vastausta.

Jytyn kyselyyn vastasi Varsinais-Suomessa 287 vastaajaa, joista 104 työskentelee Varhassa.