Turun hallinto-oikeus hylkäsi Hiitiön valituksen irtisanomisesta ja virastapidättämisestä

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Pyhärannan entisen kunnanjohtajan Harri Hiitiön valituksen irtisanomisesta ja virastapidättämisestä. Hallinto-oikeus myös eväsi sekä kunnan että Hiitiön vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Hallinto-oikeus katsoi, että virastapidättäminen oli perusteltu. Kun asiasta päätettiin, eli 31.12.2021, Lounais-Suomen poliisilla oli käynnissä esitutkinta Hiitiön virkarikoksesta. Maaliskuussa 2022 syyttäjä keskeytti esitutkinnan asian vähäisyyden perusteella. Hallinto-oikeus totesi, ettei virkarikostutkinnan keskeyttämisellä myöhemmin ollut merkitystä virastapidättämispäätöksen lainmukaisuuden arvioinnin kannalta.

Virastapidättämisen perusteena käytettiin myös Lounais-Suomen aluehallintoviraston huomautusta sosiaalitoimen asiakasturvallisuuden vaarantamisesta. Avi ilmoitti saattavansa päätöksensä Lounais-Suomen poliisilaitokselle sen arvioimiseksi, onko asiassa tapahtunut virkarikoksia. Hiitiö huomauttaa valituksessaan, ettei poliisi ole käynnistänyt asiassa esitutkintaa.

Hallinto-oikeuden mukaan aluehallintoviraston päätöksessä kuvatut tapahtumat on kuitenkin voitu ottaa huomioon virastapidättämisen yhteydessä, vaikkei poliisi olekaan aloittanut niiden pohjalta esitutkintaa.

– Kunnanjohtajan asema huomioon ottaen virantoimituksesta pidättämisen perusteena olleet tapahtumat ovat sen laatuisia, että ne ovat olleet omiaan vaarantamaan kuntalaisten luottamuksen kunnan toimintaan yleisesti ja erityisesti kunnanjohtajaan, hallinto-oikeus totesi.

Hallinto-oikeuden mukaan Pyhärannan valtuusto ole ylittänyt harkintavaltaansa eikä siten toimivaltaansa irtisanoessaan Hiitiön. Päätös ei hallinto-oikeuden mukaan ole muutoinkaan lainvastainen.

– Luottamuksen menettämisen ei ole katsottava asiaa kokonaisuutena arvioiden perustuneen epäasiallisiin syihin, vaikka osa tilapäisen valiokunnan luottamuspulan syiksi esittämistä yksittäisistä tapahtumista onkin yksilöimättömiä.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.